Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 30

Prijava v podiplomske študijske programe

Datum objave: 05.07.2018 | Datum poteka: 11.09.2018

Prva prijava v podiplomske študijske programe za Slovence in državljane držav EU je mogoča do 10.9.2018.


Druga prijava pa bo mogoča od 24.9.2018 do 25.9.2018 do 12. ure.
Za prijave s kvalificiranim digitalnim potrdilom kandidatu ni potrebno pošiljati prijave v fizični obliki. Pri prijavi z uporabniškim imenom in geslom mora kandidat v določenem roku (od 24.9.2018 do 25.9.2018 do 12. ure) oddati e-prijavo na eVŠ, natisniti e-prijavo, prijavo podpisati in nato priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete (Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor). Zadnji rok za oddajo prijavnega (natisnjenega!) obrazca je do 26.9.2018 do 18. ure.

Napoved objave javnega razpisa »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019

Datum objave: 27.06.2018 | Datum poteka: 31.07.2018

Obveščamo vas, da bo Univerza v Mariboru najkasneje v prvi polovici meseca julija 2018 na svoji spletni strani www.um.si objavila »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«. Javni razpis ne bo vseboval večjih sprememb pogojev in meril pri ocenjevanju vlog kot jih je določal Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Senat UM je na svoji redni seji dne 22. 5. 2018 tudi že potrdil Merila za ocenjevanje vlog na Javnem razpisu za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/2019«.

Razpis bo namenjen študentom, ki:

 • bodo v študijskem letu 2018/2019 vpisani v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;

 • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;

 • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;

 • imajo izbranega mentorja in

 • po merilih za ocenjevanje ustreznosti doktorskega kandidata zberejo skupaj najmanj 24 točk.

 

Pogoj »še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti« ne velja za študente, ki so imeli v študijskem letu 2017/2018 doktorski študij sofinanciran skladno z Javnim razpisom za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – generacija 2017.

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis, svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na spletni strani UM. O razpisu bodo študenti obveščeni tudi preko referatov članic UM.
 

Merila za izbor prijaviteljev in način izbire

 1. Merila za ocenjevanje vlog

Zap. št.

M​​ERILO

Število možnih točk

1

Ustreznost doktorskega kandidata:

42

1.1

Povp​​rečna ocena zaključenega univerzitetnega dodiplomskega študija (stari študijski program) ali magistrskega oz. enovitega magistrskega študija 2. stopnje. Točke se izračunajo tako, da se povprečna ocena zaokrožena na dve decimalki natančno pomnoži s 3 (npr. 8,32 x 3).

do 30

1.2

Kandidat je že vpisan(a) v višji letnik doktorskega študija 3. stopnje.

2

1.3

Kandidat že ima potrjeno temo doktorske disertacije.([1])

2

1.4

Je prejel(a) univerzitetno nagrado UM ([2]) ali primerljivo nagrado druge matične univerze.

1

1.5

Ima objavljen izvirni znanstveni članek (1.01, 1.02, 1.03), znanstveno monografijo (2.01), patent ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji (1.16), raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (2.18). Kandidat dobi za vsako od navedenih objav 3 točke (za avtorstvo ali za soavtorstvo).

3 ([3])

1.6

Sodeluje oziroma je sodeloval pri znanstvenoraziskovalnem delu.([4])

do 4

Skupaj

​​​

​ 42

Največje možno število točk je 42. Prijavitelj mora z zgoraj navedenimi merili zbrati najmanj 24 točk.
 

[1] Kandidat kot dokazilo priloži sklep rektorja o potrjeni temi doktorske disertacije.

[2] Kot univerzitetna nagrada se šteje nagrada podeljena skladno s Statutom Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 (Obvestila UM XXXIII-1-2015), kot so Rektorjeva nagrada, nagrada Andreja Perlacha ali primerljive nagrade iz drugih univerz (npr. Prešernova nagrada UL ipd.), ne upoštevajo pa se Dekanova nagrada in druge nagrade podeljene na ravni fakultete. Upoštevajo se tudi nagrade podeljene na državni ravni (kot npr. Krkina nagrada, nagrada Banke Slovenije, nagrada Urada RS za informiranje ipd.).

[3] Kandidat lahko po merilu 1.5​ zbere neomejeno število točk, vendar skupni seštevek pri merilu 1. Ustreznost doktorskega kandidata ne more preseči 42 točk.

[4] Potrdilo izda odgovorna oseba fakultete oz. inštituta (dekan ali odgovorna oseba inštituta-predstojnik; v kolikor bo podpisnik potrdila vodja projekta, se le to ne bo upoštevalo). Iz potrdila morajo biti razvidni:

 • ime raziskovalnega projekta/programa,

 • obdobje sodelovanja na raziskovalnem projektu (od – do),

 • nosilec/vodja raziskovalnega dela, ter

 • opis in vsebina del, ki jih je prijavitelj opravil/opravlja v okviru znanstvenoraziskovalnega dela.

  Ustrezni projekti so: projekti ARRS, bilaterale, ciljni raziskovalni programi in razvojno-raziskovalni projekti,večmesečni obiski v tujini na raziskovalnih inštitutih ali univerzah ipd..

  Sodelovanje pri strokovnih projektih (kot npr. Po kreativni poti do znanja ipd.) ni ustrezno in se ne bo upoštevalo.​
   

https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Napoved-objave-javnega-razpisa-%C2%BBJavni-razpis-za-sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-%C5%A1tudentov-Univerze-v-Mariboru-%E2%80%93-2018.aspx

Veljavnost spremenjenih pogojev za napredovanje

Datum objave: 20.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Spoštovani študenti.

Senat PF UM je na 4. izredni seji, dne 20. junija 2018, sprejel naslednji sklep.

Senat PF UM odloči, da za generacije študentov, ki so se v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo prvič vpisale "pred" študijskim letom 2016/2017 (tj. v štud. letu 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 itn.) spremenjeni pogoji za napredovanje v višji letnik oz. za napredovanje po programu NE VELJAJO.

 

Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR) - rok za prijavo: 30.9.2018

Datum objave: 20.06.2018 | Datum poteka: 01.10.2018

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3 do največ 10 tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2018 dalje, do vključno 31. 12. 2018.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za sofinanciranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR).

Objava razpisa: 31. 5. 2018 na spletni strani sklada in spletni strani eUprave Republike Slovenije.


Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 9. 2018.


Vrednost razpisa: 80.000,00 EUR.


Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje študijskih oz. znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah ali raziskovalnih inštitutih v tujini. 


Sredstva so namenjena štipendiranju najmanj 3 do največ 10 dopolnjenih tednov študijskega oz. znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.
 

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:

 • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
 • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.

Način oddaje prijav: Prijave naj bodo predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije v zaprti kuverti s pripisom »vloga za 256. javni razpis«.

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/

Študenti, vabimo vas k sodelovanju pri premierni izvedbi triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria!

Datum objave: 19.06.2018 | Datum poteka: 24.09.2018

Univerza na Primorskem in Univerzitetna športna zveza Primorske sta pred kratkim s podpisom pogodbe formalizirali sodelovanje z organizatorji triatlonske preizkušnje I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria.

Osrednji segment sodelovanja bodo predstavljali študentje - prostovoljci, ki bodo pomagali pri izpeljavi prireditve in s tem pridobili dragocene karierne izkušnje. Triatlon I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria bo sicer letos prvič izveden na slovenskih tleh, potekal pa bo v nedeljo, 23. septembra.

Prve prijave že dežujejo in sicer je trenutno na seznamu več kot 60 prostovoljcev, medtem ko je za tekmovanje že prijavljenih več kot 800 triatloncev. Univerzitetna športna zveza Primorske zbira prijave prostovoljcev prek obrazca spletne prijavnice, ki je objavljen na naslovu: https://goo.gl/qryTjJ

Študenti-prostovoljci bodo razdeljeni po različnih sektorjih triatlona: plavanje, kolesarstvo, tek, startno-ciljna cona, mix cona, cona za tekmovalce, direkcija dirke, press center, VIP prostor, tržnica, transferjev, cone za prostovoljce in cona za sponzorje. Prostovoljci NE bodo zadolženi za težja fizična dela, prav tako NE bodo skrbeli za varnost na cesti – za te dejavnosti bo najeto strokovno osebje.  

Prostovoljci na triatlonu bodo prejeli uradne majice, hrano (topel obrok) in pijačo, vpis v CV oziroma prostovoljske knjižice, zanje pa bo pripravljen tudi poseben 'volounteer party'.

V projektu poleg ostalih partnerjev sodelujejo Slovenska turistična organizacija, Triatlonska zveza Slovenije, Univerza na Primorskem, UŠZP ter MO Koper in ostale primorske občine, skozi katere bo potekal triatlon.

Častni pokrovitelj prireditve pa je predsednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, kar le še potrjuje dejstvo, da bo to ena najbolj pomembnih letošnjih prireditev v državi.  

 

 

Nagradni razpis Društva za ZN za Slovenijo ob dnevu OZN (2018) - rok za prijavo: 15.8.2018

Datum objave: 12.06.2018 | Datum poteka: 31.08.2018

V okviru štiriinpetdesetega nagradnega razpisa za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja OZN, ki bodo obranjena med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018, bo društvo nagradilo 10 najboljših prispevkov študentk in študentov slovenskih fakultet. Poleg pohvale bo vsaka nagrajenka oziroma nagrajenec prejel še simbolično nagrado.

NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE ZA SLOVENIJO
razpisuje

nagrade za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s področja delovanja Organizacije združenih narodov, ki so bila obranjena med 1. avgustom 2017 in 31. julijem 2018.

Za nagradni razpis pridejo v poštev vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t. i. družine Združenih narodov (ZN).

Prijava za razpis mora vsebovati:
- vlogo kandidatov za prijavo na nagradni razpis (prijavni obrazec);
- tiskan izvod dela;
- izvod dela v elektronski obliki (Word ali pdf format in na CD-ju);
- priporočilo mentorja za nagrado;
- kopijo potrdila, kdaj je bilo delo obranjeno.

Prijave sprejemamo do 15. avgusta 2018 na sedežu Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, Ljubljana).

Strokovna komisija bo dela pregledala in ocenila ter izbrala 10 (deset) najboljših. Podelitev priznanj in simboličnih nagrad bo na proslavi dneva Združenih narodov 24. oktobra 2018.

Več informacij lahko najdete na: http://www.unaslovenia.org/danZN

Tekmovanje Študentska pravda 2018 vabi k sodelovanju študente vseh pravnih fakultet

Datum objave: 04.06.2018 | Datum poteka: 31.12.2018

Spoštovani študenti,

letos se ponovno organizira tekmovanje študentov prava "Študentska pravda", iz znanja civilnega pravdnega postopka in civilnega materialnega prava. 
K sodelovanju ste vabljeni vsi študenti pravnih fakultet, izvzemši študente prvih letnikov.

Podrobnosti tekmovanja, razen časovnice, ki bo izdana naknadno, so opisane v priloženem Pravilniku, pridan pa je še Primer za razreševanje
Prav tako najdete med objavljenimi prilogami navodila za prijavo k predmetu v e-učnem okolju, kjer boste registrirali ekipo.
Pisna in ustna faza tekmovanja se bosta izvedli v prihodnjem semestru (predvidoma bo rok za oddajo tožbe konec oktobra), medtem ko bodo prijave odprte do konca meseca julija. . Vsakršna vprašanja lahko zastavite na forumu spletne učilnice, ko se enkrat prijavite v predmet (zgolj s prijavo k predmetu  namreč še ne boste avtomatsko registrirani tudi na tekmovanje). Obrnete se lahko tudi na Študentski svet PFUM in na naslov studentska.pravda@um.si.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in pridobivanju novih izkušenj.

V Mariboru, junij 2018

Obvestilo bodočim študentom

Datum objave: 24.04.2018 | Datum poteka: 01.10.2018

Potencialne kandidate za vpis na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obveščamo, da bo Pravna fakulteta v š. l. 2018/2019 izvajala izredno obliko študija tako na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje programa Pravo kot na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje programa Pravo.

Vabilo na 46. konferenco Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor

Datum objave: 10.04.2018 | Datum poteka: 25.08.2018

V organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, bo med 22. in 24. avgustom 2018 potekala 46. konferenca Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor (European group for the study of deviance and social control), z naslovom: Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and normalized practices of contemporary society.

Besedilo poziva se nahaja v priponki. Vabljeni, da svoje prispevke oddate do 20. aprila in poziv posredujete naprej.

Več o konferenci si lahko preberete na: http://www.europeangroup.org/?q=node/145

 
Vljudno vabljeni.

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V MARIBORU V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/19

Datum objave: 29.03.2018 | Datum poteka: 11.09.2018

Vlada RS je 21. marca 2018 dala soglasje k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/19.

Razpis za vpis je objavljen na naslednji spletni povezavi: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/RAZPIS-ZA-VPIS-PODIPLOMCI-UM-2018_19.aspx

POSTANI ČLEN MARIBORSKE IZOBRAŽEVALNE VERIGE.

UM ima certifikat ''Športnikom prijazno izobraževanje'' - razvit pristop spodbujanja dvojne kariere športnikov

Datum objave: 12.02.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Univerza v Mariboru se je skladno z javnim razpisom za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« prijavila na razpis z vlogo za celotno univerzo. Iz Kluba slovenskih olimpijcev smo prejeli obvestilo o tem, da Univerza v Mariboru izpolnjuje pogoje za dodelitev priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni višje oz. visokošolskega izobraževanja, ki pomeni prvo fazo evalvacije za pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje«.

Priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja se podeli izobraževalnim organizacijam, članicam UM, ki v študijskem letu 2016/2017 vključujejo vpisane študente s kategorizacijo športnikov pri OKS-ZŠZ:

1) Ekonomsko-poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, (14) Fakulteta za turizem, Fakulteta za organizacijske vede (15), Fakulteta za logistiko (16).

Resno o pravu: Dobrih pravnikov ni nikoli preveč

Datum objave: 31.01.2018 | Datum poteka: 31.08.2018

Verjetno ste od prijateljev in sorodnikov slišali svarila, češ pravnikov je preveč. Res je, da pravo ni ravno deficitaren poklic. A naj vas to nikar ne odvrne od študija. Dobrih pravnikov ni nikoli preveč.

Za katerokoli poklicno pot že se boste odločili, povsod bo veljalo, da posamezniki, ki študij jemljejo bolj resno in z večjo mero prizadevnosti, tudi hitreje in lažje uspejo. Zavedajte se, da gradite ne le svojo kariero, marveč tudi svojo bodočo osebo. Če se v prihodnosti vidite kot marljivega in vestnega človeka, takšnega v čigar družbi radi postopate, potem morate na tej želji graditi že med študijem. In če boste pokazali opisane lastnosti med študijem, se vam obeta akademski in življenjski uspeh.

Merilo uspeha na konkurenčnem trgu pravniških poklicev niso le gole ocene. Vsi se zavedamo, da ocene včasih niso resnično merilo znanja. K ocenam bodo uspeh doprinesle še številne obštudijske dejavnosti, ki jih nudi Pravna fakulteta v Mariboru. Mednarodna tekmovanja, praksa med študijem, projekti raznih društev pravnikov in udejstvovanja na okroglih mizah, seminarjih ter številne druge aktivnosti so prav tako kazalci uspešnosti. Te kazalce bo upošteval in cenil trg na katerega se podajate ob zaključku študija.

Storitve pravnikov so zmerom potrebne v pravosodju, upravi in gospodarstvu. Potreba po (dobrih) pravnikih ne pojenja.

 

Dragi dijaki, ne pozabite: "Študij prava je IZZIV"

Datum objave: 31.01.2018 | Datum poteka: 01.10.2018

Študij prava si lahko zastavite kot intelektualni izziv. Ne gre tajiti, da študij prava ni lahek. A ob vseh opisanih prednostih, ki jih pravo omogoča in daje, je samoumevno, da nekaj tudi terja. Študij bo razgibal vaše sive celice, ki bodo v teh nekaj letih pretekle maraton. Vendar boste ob koncu smeli z mirno vestjo dejati, da ste ta tek ne samo prestali, temveč tudi zmagali.

Zakaj študirati PRAVO na PRAV(n)i fakulteti Univerze v Mariboru?

Datum objave: 31.01.2018 | Datum poteka: 31.12.2019

Izbiro študija skoraj zmeraj spremlja strah pred neznanim. Morda pri pravu toliko bolj, saj srednje šole v učnih načrtih skoraj ne ponujajo predmeta, ki bi dijakom ponujal uvid v to široko in pestro področje družboslovja. Hudomušno bi kdo dejal, da si sliko o pravu v gimnazijskih letih naslikamo z gledanjem nanizank, kjer visokoleteči odvetniki citirajo to ali ono točko tega ali onega paragrafa nekega zakona. Iz tega razloga si marsikdo ustvari napačen vtis o pravu kot predvsem pomnjenju zakonskih določb. Resnica je seveda drugačna od stereotipnih predstav. Pravo je uporaben študij, morda celo najbolj med družboslovnimi programi, kjer se povezujeta kreativno in logično mišljenje. Strah je odveč.

V ospredje študija prava stopata razumevanje družbe in sveta okoli nas, skozi pravila, ki kroijo naša vsakodnevna ravnanja. Od nakupa kruha do sklepanja mirovnih sporazumov med državami, le redko je področje, kjer pravo ne določa pravic, dolžnosti in postopkov udeleženih oseb. Potreba po pravnikih je zato vseprisotna. V gospodarstvu bo pravnik npr. bdel nad združitvami korporacij; pripravljal gospodarske pogodbe, skrbel za zakonito poslovanje, svetoval strankam pri poslovnih odločitvah; v pravosodju bo pravnik odvetnik, sodnik, tožilec ali notar; spet v javni upravi je cela plejada različnih poklicev, ki jih zasedajo pravniki. Pravnik se pri svojem delu seveda poslužuje zakonov, a povsem zgrešene so ideje, da bi se jih učil »na pamet«. Že samo v Sloveniji je več kot 800 zakonov in na tisoče podzakonskih aktov. Si mar kdo predstavlja, da bi se tega učil na pamet? Nasprotno, pravnik je usposobljen poiskati pravi zakon in ga tudi znati uporabiti, ga razumeti in za vsak konkreten primer pravilno interpretirati. Opremljen s takim znanjem je neprecenljiv za ljudi in državo.

Dostop do programskega orodja ENDNOTE X8

Datum objave: 18.12.2017 | Datum poteka: 30.11.2018

Spoštovani,

Univerzitetna knjižnica Maribor je zakupila dostop do programskega orodja Endnote X8 (orodje za upravljanje referenc in citiranje omogoča bistveno lažje delo pri iskanju, organiziranju in deljenju referenc in citatov).

Program si lahko na do 3 osebne naprave naložite zaposleni na UM in študenti UM s statusom.

Namestitveni program na USB-ju je dostopen v knjižnici.

EndNote X8 Site Licence je zakupljen do 30. novembra 2018.

Program Vam lahko na računalnik namestijo tudi v UKM, vendar se morate za namestitev programa v UKM  predhodno dogovoriti na podpora.ukm@um.si.

13. decembra 2017: tekmovanje ŠTUDENTSKA PRAVDA, primer prometne nesreče SAMOVOZEČEGA vozila

Datum objave: 11.12.2017 | Datum poteka: 31.12.2018

V sredo, 13. decembra, ob 10. uri, bo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (Maribor, Mladinska ulica 9) potekala:
- Študentska pravda (primer prometne nesreče samovozečega vozila).

Gre za atraktivno tekmovanje študentov, to velja še posebej za letošnjo študentsko pravdo, ko njena vsebina oz. simulacija vključuje primer prometne nesreče, v kateri je udeleženo samovozeče vozilo. Samovozeča vozila so tehnologija v razvoju in v preizkusu. Pri tem pa se pojavljajo vprašanja odgovornosti v primeru prometne nesreče, kar so družbeno, socialno, politično in pravno še kako aktualna vprašanja. Skozi študentsko pravdo bodo skušali tekmovalci skozi interpretacije našega pravnega reda najti odgovore.

Polfinalne serije se pričnejo ob 10. uri, finale bo predvidoma ob 13. uri.

Študentska pravda je tradicionalno tekmovanje študentov mariborske, ljubljanske in novogoriške pravne fakultete iz znanja civilnega procesnega in materialnega prava. Vsako leto se tekmovanja udeleži osem do deset skupin, skupno štirideset do petdeset študentov prava. Na ustni del tekmovanja se uvrstijo skupine, ki so napisale najboljšo in drugo najboljšo tožbo ter najboljši in drugi najboljši odgovor na tožbo. Letos so bili kot najboljša tožba in najboljši odgovor na tožbo ocenjeni izdelki ekip iz ljubljanske pravne fakultete, drugo najboljšo tožbo in drug najboljši odgovor na tožbo pa so izdelali ekipi iz mariborske pravne fakultete.

Tekmovalci zagovarjajo svoje izdelke pred senati, ki jih sestavljajo priznani strokovnjaki iz prakse. Na letošnjem tekmovanju bodo odločali predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru Alenka Zadravec, podpredsednica sodišča dr. Urška Kežmah in okrajni sodnik dr. Andrej Ekart, kakor tudi odvetniki odvetniških pisarn Ilič & Partnerji in Jadek & Pensa iz Ljubljane, Kac in odvetniki, Gorjup in  Štelcer - Berkovič iz Maribora ter Čeferin iz Grosuplja.

Tekmovanje opredeljujejo trije elementi. Tekmovanje je pedagoške narave, študenti namreč izpopolnjujejo svoje znanje na področju civilnega procesnega in materialnega prava. V drugem delu je tekmovanje simulacijske narave, saj tekmovalci nastopajo v vlogi odvetnikov pred sodnim senatom. V tretjem aspektu je tekmovanje preprosto zgolj tekmovanje, kar pomeni, da je prejšnjima postavkama dodan element kompetitivnosti. Študenti si namreč prizadevajo posegati po najboljših mestih, ki prinašajo knjižne nagrade.

Sponzor tekmovanja, ki bo zmagovalno ekipo nagradil s knjižno nagrado ZPP z uvodnimi pojasnili in z novelo ZPP-E (uvodna pojasnila so pripravili: dr. Lojze Ude, dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej Ekart) je Ius software d.o.o. - GV ZALOŽBA.

Vabljeni k ogledu video vsebine Študentke pravde.
 

Predstavniki medijev in vsi ostali vljudno vabljeni!

 

http://www.pf.um.si/novice/studentska-pravda-sodelujoci-ze-resujejo-primer/

https://www.facebook.com/studenstskapravda/?hc_ref=ARRYDYZ-0WJHjvW5IZ3THfVk5CqIcVwH-cG9yj7xLQDRQDbHiDQXKIy5v6Y83nQM8XM

http://sspfum.si/?p=560