Dogodki

44. Dnevi slovenskih pravnikov

Datum objave: 12.09.2018 | Datum poteka: 14.10.2018

Dogodek je potekel!

KDAJ: 11. do 13. oktober 2018
KJE: GH Bernardin, Portorož

Pred nami je največji strokovni in družabni pravniški dogodek v letu.

Vodje sekcij: dr. Miha Juhart, dr. Suzana Kraljić, dr. Janja Hojnik, dr. Senko Pličanič, Franci Gerbec, dr. Marijan Kocbek, dr. Damjan Korošec, dr. Peter Grilc, dr. Luka Tičar, dr. Igor Kaučič, Mojca Prelesnik, dr. Marijan Pavčnik, dr. Vesna Rijavec in Marijan Papež.


CELOTNA KOTIZACIJA s PRAVNIM ROKOVNIKOM:

440,00 EUR brez DDV

DVODNEVNA KOTIZACIJA s PRAVNIM ROKOVNIKOM:

380,00 EUR brez DDV


Za prijavo na dogodek obiščite spletno stran Gv Založbe (LEXPERA D.O.O.).


ČETRTEK, 11. OKTOBER 2018
 

09.3010.00    sprejem udeležencev

10.0013.00    podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije, slavnostni govornik: dr. Igor Šoltes

plenarno zasedanje: Privatizacija državnih bank
vodja: dr. Miha Juhart
sodelujoči: dr. Miha Juhart, dr. France Arhar, dr. Dušan Mramor in dr. Franjo Štiblar

13.0014.30    kosilo (posebna ponudba organizatorjev)

14.3017.30    1. sekcija: Vpliv nove družinske zakonodaje na premoženjskopravna razmerja
vodja: dr. Suzana Kraljić

 • Pogodba o ureditvi premoženjskih razmerij
  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic
 •  Ljubezen na papirju – vloga notarja pri urejanju premoženjskih razmerij
  mag. Nataša Erjavec
 • Skrbništvo in skrb za varovančevo premoženje
  dr. Suzana Kraljić
 • Premoženjska razmerja med zakonci v mednarodnem zasebnem pravu gospodarskih družb
  dr. Claudia Rudolf

14.3017.30    2. sekcija: Pravni izzivi sodelovalnega gospodarstva v digitalni dobi
vodja: dr. Janja Hojnik

 • Sodelovalno gospodarstvo in delitvena ekonomija: pojmi in potreba po evropskem pristopu
  dr. Janja Hojnik
 • Obdavčitev modelov sodelovalnega in digitalnega gospodarstva in ekonomije
  dr. Nana Šumrada Slavnič
 • Varstvo potrošnikov v poslovnih modelih sodelovalnega gospodarstva
  dr. Petra Weingerl
 •  Vpliv sodelovalnega gospodarstva na stanovanjsko pravo držav članic EU
  dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan
 •  Varstvo osebnih podatkov pri poslovanju spletnih platform sodelovalnega gospodarstva
  dr. Nataša Pirc Musar

Masovno robotsko obdelovanje pravnih postopkov kot nov poslovni model pravnikov v Nemčiji
Ernest Žejn, Shakespeare (sponzor)

17.3018.00    odmor

18.0019.30    okrogla miza: Ključne novosti in odprta vprašanja nove prostorske in gradbene zakonodaje v praksi
vodji: dr. Senko Pličanič in Franci Gerbec
sodelujoči: dr. Senko Pličanič, Franci Gerbec, Aleksandra Velkovrh, Luka Ivanič, mag. Sabina Jereb, mag. Tomaž Černe in Leon Kobetič

21.00    družabni večer ob glasbi s skupino Victory

               Skupina Victory


PETEK, 12. OKTOBER 2018
 

09.3012.00    3. sekcija: Aktualna vprašanja korporacijskega prava
vodja: dr. Marijan Kocbek

 • Odgovornost uprave obvladujoče družbe za zakonitost poslovanja odvisnih družb
  dr. Peter Podgorelec
 • Novosti pri poslovanju družbe z omejeno odgovornostjo
  dr. Borut Bratina
 • Položaji večinskega lastnika glede odločanja o vodenju poslov v delniški družbi – razlike v enotirnih in dvotirnih sistemih upravljanja
  dr. Marijan Kocbek
 • Sodno preizkušanje menjalnega razmerja ali denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
  dr. Saša Prelič
 •  Politika prejemkov organov vodenja in nadzora – de lege lata in uskladitev z direktivo o sodelovanju delničarjev
  dr. Anja Strojin Štampar

9.3012.00    4. sekcija: Kazenskopravna sekcija
vodja: dr. Damjan Korošec

 • Pregled temeljnih teoretskih problemov posebnega dela KZ-1
  dr. Damjan Korošec
 • Kazenskopravno varstvo otrok
  dr. Katja Filipčič
 • Prilastitveni namen kot ozko grlo slovenskega premoženjskega kazenskega prava
  dr. Miha Šepec
 • Prepovedana posledica ali objektivni pogoj kaznivosti pri izbranih inkriminacijah?
  mag. Boštjan Valenčič

12.0013.15    kosilo (posebna ponudba organizatorjev)

13.1515.30    5. sekcija: Pravni vidiki regulacije in liberalizacije gospodarskih sektorjev
vodja: dr. Peter Grilc

 • Trendi v ureditvi nekaterih reguliranih sektorjev
  dr. Peter Grilc
 • O razmerju med regulacijo in ureditvijo konkurence v zadnjem desetletju
  dr. Klemen Podobnik
 • Regulacija in liberalizacija trga poštnih storitev
  dr. Til Rozman
 • Nove tehnologije in regulatorni trendi: pogled praktika
  mag. Matej Kavčič
 • Meje dopustnosti državnih pomoči v reguliranih sektorjih
  dr. Aleš Ferčič

13.1515.30    6. sekcija: Izzivi pravne ureditve plačila za delo v zasebnem sektorju
vodja: dr. Luka Tičar

 • Zakonska ureditev plačila za delo in njen pomen za prakso
  dr. Luka Tičar
 • Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri – delodajalski vidik
  mag. Maja Skorupan
 • Avtonomna ureditev plačila za delo danes in jutri – sindikalni vidik
  Andreja Toš Zajšek
 • Izbrana novejša sodna praksa s področja plačila za delo
  mag. Biserka Kogej Dmitrovič

15.3015.45    odmor

15.4518.00    7. sekcija: Referendumski spor: stare dileme in nove rešitve
vodja: dr. Igor Kaučič

 • Je v referendumskem sporu ustavnopravno kaj novega
  dr. Jadranka Sovdat
 • Referendumski spor pred Vrhovnim sodiščem
  dr. Erik Kerševan
 • Presoja dopustnosti izključevanja referenduma o nekaterih zakonih
  dr. Bruna Žuber
 • Spor glede vezanosti na referendumsko odločitev
  dr. Igor Kaučič

15.4518.00    8. sekcija: GDPR – kaj zahteva in česa še nismo storili
vodja: Mojca Prelesnik

 • Najpogostejša vprašanja upravljavcev – praksa Informacijskega pooblaščenca
  Mojca Prelesnik
 • Kako so se GDPR lotila slovenska podjetja
  Polona Čufer Klep
 • Uvedba GDPR v mednarodni bančni skupini
  Janko Šavnik
 • ZVOP-2 in slovenske posebnosti varstva osebnih podatkov
  Peter Pavlin

18.0018.15    odmor

18.1519.45    javna tribuna: Pravni terminološki slovar
vodja: dr. Marijan Pavčnik

 • Jezikovnost prava (uvod v javno tribuno)
  dr. Marijan Pavčnik
 • Zamisel in zasnova Pravnega terminološkega slovarja v pravnem razredu Akademije znanosti in umetnosti
  dr. Alenka Šelih
 • Pomen pravne terminologije za slovensko pravotvornost in državnost
  dr. Janez Kranjc
 • Pomen novega Pravnega terminološkega slovarja
  dr. Mateja Jemec Tomazin
 • Znanstveni in strokovni pomen novega Pravnega terminološkega slovarja
  dr. Aleš Novak
 • Pomen in značilnosti pravnega izrazja EU
  dr. Matej Accetto

SOBOTA, 13. OKTOBER 2018
 

9.3012.30    9. sekcija: Prihajajoče spremembe nepravdnih in izvršilnega postopka
vodja: dr. Vesna Rijavec

 • Primerjalnopravni pregled nepravdnih postopkov v družinskih zadevah v razvojni perspektivi
  dr. Vesna Rijavec, dr. Tjaša Ivanc
 • Pravica navajanja novih dejstev in dokazov ter reševanje predhodnih vprašanj v nepravdnih postopkih – primerjava med avstrijsko in slovensko ureditvijo
  dr. Marija Škof
 • Nepravdni in izvršilni postopki v ustavnosodni praksi
  dr. Dunja Jadek Pensa
 • Reforma nepravdnih postopkov – splošne določbe
  Miha Verčko

9.3012.30    10. sekcija: Novosti in prihodnji pravni izzivi pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
vodja: Marijan Papež

 • Vpliv demografskih trendov in digitalizacije na razvoj pokojninskega zavarovanja
  dr. Andraž Rangus
 • Zagotavljanje ekonomske, pravne in socialne varnosti delavcem v novih oblikah dela ter v prekarnih zaposlitvah
  Peter Pogačar
 • Razvoj socialne varnosti in varovanje človekovega dostojanstva v odločitvah Ustavnega sodišča Republike Slovenije
  dr. Etelka Korpič Horvat
 • Novosti na področju pokojninskega zavarovanja in postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
  Marijan Papež