Novice

Odlično obiskano 27. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba

Datum objave: 04.04.2018 | Datum poteka: 01.05.2019

​Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Zdravniško društvo in Pravniško društvo Maribor so v petek, 23. marca, in v soboto, 24. marca, v prostorih Univerze v Mariboru izvedli tradicionalno, že 27. mednarodno posvetovanje Medicina, pravo in družba na temo Sodobni izzivi in dileme.

Posvet je obravnaval in analiziral najaktualnejše teme, ki povezujejo medicino, pravo in širšo družbo in segajo v srž človekovega življenja. Več kot petdeset domačih in tujih predavateljev je s polemičnim interdisciplinarnim pristopom (medicinskim, pravnim, etičnim, sociološkim) in razpravami udeležencev posveta iskalo najustreznejše odgovore na predstavljene probleme, izzive in dileme.

Cepljenje je eno najmočnejših orožij v borbi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni. Je ukrep, koristen za posameznika in družbo in smiseln v vseh življenjskih obdobjih. Težavo predstavljajo starši, ki ne želijo cepiti otrok po programu obveznega cepljenja in starostniki, ki se premalo zavedajo pomena in koristnosti cepljenja tudi v pozni starosti. Koristnost cepljenja je bilo predstavljeno iz različnih vidikov. Zaključki so bili posvečeni pomenu še večjega ozaveščanja o pomenu cepljenja, spodbujanju aktivnosti za večjo precepljenost vseh starostnih skupin, še posebej ranljive skupine starostnikov, in to s pomočjo politične in družbene podpore v korist zdravja vseh. Pomemben prispevek cepljenju je podal sodnik evropskega sodišča, s temo Cepljenje v luči nedavne odločbe SEU

Veliko razprav je bilo posvečeno zadnjemu življenjskemu obdobju in umiranju pacienta, tako z medicinskega, pravnega, etičnega kot tudi religioznega vidika. Uvodno predavanje o evtanaziji je imel sodnik evropskega sodišča za človekove pravice, v luči odločbe Lambert proti Franciji. V razpravi so bile poudarjene vrednote ohranjanje osebnega dostojanstva tudi ob izteku življenja in pomenu paliativne oskrbe in pristopu k celostni obravnavi bolnika z napredovalo kronično neozdravljivo boleznijo. Predstavljena so bila osnovna načela paliativnega pristopa in pomen uskladitve pravnih, etičnih in strokovnih usmeritev na tem področju, tudi pomen sodelovanja svojcev. Predstavljena so bila stališča Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko (KME) do evtanazije in zdravniške pomoči pri samomoru. KME obe obliki prekinjanja življenja odklanja, ker nista v skladu z poslanstvom zdravniškega poklica po slovenskem Kodeksu zdravniške etike. Stališča KME so v skladu s stališči Odbora za bioetiko pri Svetu Evrope.

Velika pozornost je bila namenjena razpravljanju o odškodninski odgovornosti za medicinsko napako, zmoto, zaplet in odškodninski odgovornosti brez krivde ter pacientovi dolžnosti pri zdravljenju in zmanjšanju škode.

Pomen in ovrednotenje sodnega izvedenstva v Sloveniji je bila tema, predstavljena s strani sodstva, medicinskih izvedencev in ministrstva za pravosodje, tudi v luči nove zakonodaje o medicinskih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Poudarjena je bila problematika postavitve izvedenca in opredelitev izvedenčeve naloge ter pomembnost sodelovanja sodišča in izvedenca kot strokovnega pomočnika sodišč. Prav tako pa tudi kriteriji za postavitev sodnega izvedenca in problem pomanjkanja sodnih izvedencev na posameznih specialističnih področjih.

Veliko zanimanje in izziv sodobnega časa je predstavljala tema okrogle mize Razmerje med konvencionalno in nekonvencionalno medicino. Uvodno predavanje je s predstavljenimi argumenti nakazalo probleme današnje zahodne medicine in potrebe po novi medicini. Podan podatek, da se do 80 % ljudi zdravi z metodami komplementarne medicine, predstavlja izziv našemu zdravstveni sistemu tako z vidika zdravnika kot pacienta. Prav tako podatek, da je integrativni pristop k bolniku marsikje v svetu že utečena praksa. Različne vrste medicine predstavljajo podsisteme ali dele medicine, od družbe pa je odvisno, kateri medicinski sistem bo najprimerneje uporabiti, ko se pojavi bolezen. 

Predstavljena je bila tudi integrativna medicina in zakonodajne spremembe. Zaključki razprave so bili enotni. O integrativni medicini se je potrebno pogovarjati tudi v slovenskem prostoru, pa ne kot o mazaštvu, temveč v luči preverjanja koristnosti z metodami, ki so uporabljene v šolski medicini. Odpirala so se tudi vprašanja, kje in kdo naj prične s poučevanjem integrativne medicine, saj verjetno pomanjkanje znanja na tem področju zavira objektiven pogled na tematiko. Ustanoviti je potrebno znanstvene inštitute integrativne medicine, ki bodo koordinirali raziskave in predlagali metode, ki prenesejo kritiko kontrole. Raziskave na teh področjih v svetu že potekajo. Celotna razprava je potekala s ciljem pridobivanja znanja zdravnikov na tem področju za korist in varnost pacienta.

Vse predstavljene teme so bile obravnavane tudi na sekcijah z mednarodno udeležbo. Ob posvetu je bil izdan tudi zbornik predavanj. Zbornik bo koristil tako zdravnikom kot pravnikom v dnevni praksi, pa tudi drugim, ki jih aktualni problemi in izzivi s področja medicine, prava in družbe zanimajo.​


Zbornik je mogoče kupiti za 20 eur + poštnina na telefonski številki 02/250 42 01.