Obvestila za študente

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2018/19

Datum objave: 31.07.2018 | Datum poteka: 29.09.2018

Obvestilo je poteklo!

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019.

Razpis, v slovenskem jeziku, je objavljen na spletni strani UM pod Financiranje.

Na angleški spletni strani UM je objavljena tudi angleška različica javnega razpisa za sofinanciranje doktorskega študija (skupaj s prilogami).

NE SPREGLEJTE:

8 Način prijave in rok za oddajo prijav
 

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 28. 9. 2018 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2018/2019« s polnim naslovom prijavitelja.

Kot pravočasne štejejo prijave, ki prispejo v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene prijave in prijave, ki ne bodo vsebovale dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 tega razpisa, bodo s sklepom zavržene.