Reforma dokaznega prava v digitalni dobi

 

Naslov projekta:

Reforma dokaznega prava v digitalni dobi

Vodja temeljenga projekta ARRS:

Prof. dr. Vesna Rijavec

Trajanje:

1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

Ref. št.:

J5-3108

 

Sestava projektne skupine:

Denis Baghrizabehi, Rok Dacar,dr. Katja Drnovšek, dr. Aleš Ferčič, Maja Habjanič, dr. Janja Hojnik, dr. Tjaša Ivanc, dr. Tomaž Keresteš, Jasmina Klojčnik, dr. Aleš Kobal, dr. Suzana Kraljić, Urška Kukovec, dr. Cocou Marius Mensah, dr. Martina Repas, dr. Vesna Rijavec, Jan Stajnko, dr. Miha Šepec, Matjaž Trstenjak, dr. Mojca Tancer Verboten, dr. Renato Vrenčur

 

Povzetek: 


Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacija, avtomatizacija in t.i. četrta industrijska revolucija korenito vplivajo na razvoj moderne družbe. Pravo in pravna opravila morajo slediti razvoju novih tehnologij. To se nanaša tudi na dokazovanje, saj je kvalitetno ugotavljanje dejstev skupno vsem postopkom sodnim (civilni in kazenski), upravnim in zunajsodnim (arbitražni), celo pravnoposlovnim aktivnostim, torej je ključno povsod, kjer se uporabljajo pravne norme. Skupni imenovalec povsod je ustvarjanje dokazov, ohranjanje dokazov, reproduciranje, možnost uporabe v dokazne namene, ocenjevanje in vrednotenje dokazov ter nevarnosti zlorab. Povsod zaradi pojava digitalizacije trenutne rešitve, prvenstveno zaradi pasivnosti pri ažuriranju pravne ureditve, niso zadovoljive ali ustrezne. Osrednji cilj raziskovalnega projekta je izdelava znanstvenih podlag za izboljšanje pravnega stanja in večjo pravno varnost. Raziskovanjue bo izhajalo iz sledečih tez: Teza 1: Digitalizacija korenito posega v zanesljivost ugotavljanja dejstev v pravnih razmerjih in je velik izziv za najširše področje dokaznega prava v vseh postopkih in tudi v pravnoposlovnih razmerjih. Teza 2: Odpravljanje pravnih problemov, ki jih je ustvarila digitalizacija, zahteva nujne spremembe ali dopolnitve zakonodaje in oblikovanje novih praks. Predmet raziskave bodo skupna pravna izhodišča o pojavu digitalizacije, ki bodo v okviru naslednjih tem posebej razdelana: 1. Umestitev elektronskih dokazov med tradicionalna dokazna sredstva; 2. Vpliv posebnih značilnosti in svojevrstnosti posameznih vrst elektronskih dokazov na njihovo dokazno vrednost; 3. Zloraba elektronskega podpisa in njeno dokazovanje; 4. Digitalizacija v dokaznem pravu v luči spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin; 5. Problematika dopustnosti uporabe protipravno pridobljenih elektronskih dokazov v civilnem postopku in arbitraži; 6. Pravni položaji v razmerju do socialnih omrežij in spletnih vsebin (spletno premoženje digitalna dediščina); 7. Čezmejni vidiki elektronskega dokazovanja; 8. Zaslišanje preko videokonference v pravdnem postopku; 9. Tolmačenje soglasja strank in načelo poštenega sojenja pri odločanju o izvedbi videokonferenčne obravnave oziroma zaslišanja prič in izvedencev v arbitražnem postopku; 10. Dopustnost uporabe svetovalnih programov, ki temeljijo na umetni inteligenci, s strani sodnikov pri oceni dokazov v civilnem pravu; 11. Digitalizacija v družinskih postopkih; 12. Problematika delodajalčevega nadzora delavca in pridobivanja dokazov o kršitvah pogodbenih obveznosti delavca v dobi digitalizacije; 13. Problematika delodajalčevega obveščanja delavca v dobi digitalizacije; 14. Dopustitev uporabe dokazov pridobljenih s strani delodajalca v delovnem sporu (sodnih postopkih); 15. Ugotavljanje dejstev v gospodarskih sporih. Varstvo občutljivih digitalnih evidenc; 16. Sodelovanje v registrskih postopkih pri čezmejnih statusnih preoblikovanjih; 17. Nenapovedane preiskave organov za varstvo konkurence in zaseg dokazov v digitalizirani obliki; 18. Problemi digitalizacije parlamentarnih preiskav; 19. Množično zbiranje podatkov o državljanih in njihova uporaba pri odločanju; 20. Problematika dostopa do šifriranih dokazov (»data encryption«) in njihove uporabe v kazenskem postopku, predvsem v povezavi s privilegijem zoper samoodločbo in izločanjem dokazov; 21. (Ne)ustavnost pridobivanja in sprotnega zbiranja podatkov o prometu (149.b ZKP); 22. Ponarejeni videoposnetki (»deep fake«) in vloga umetne inteligence (»AI«) pri njihovi prepoznavi; 23. Problematika čezmejnega pridobivanja elektronskih dokazov v kazenskem postopku in Predlog Uredbe EU o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje; 24. Elektronsko komuniciranje v mednarodnih gospodarskih pogodbah; 25. Dokazovanje v bančnem pravu.

 

Izbrane objave in predavanja raziskovalcev:
2022:


IVANC, Tjaša, MENSAH, Cocou Marius. The Impact of New Technologies on Taking Evidence in Civil Court Procedures. Is There a Need for a Conceptual Change? V: Namita Singh Malik, Elizaveta A Gromova, Smita Gupta, Balamurugan Balusamy (ur.). Legal Analytics. The Future of Analytics in Law. New York: Taylor & Frances, 2022. V objavi: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781003215998/legal-analytics-namita-singh-malik-elizaveta-gromova-smita-gupta-balamurugan-balusamy

IVANC, Tjaša, MENSAH, Cocou Marius. Education, legal profession and digitalization. V: PODSHIVALOV, Tikhon Petrovich (ur.), et al. Право цифровой среды : монография = Digital environment law : monograph. Moskva: Prospekt, 2022. Str. 814-821. ISBN 978-5-392-36023-9. [COBISS.SI-ID 132764163]

RIJAVEC, Vesna. Umestitev elektronskih dokazov med tradicionalna dokazna sredstva (Razmerje med fizično in elektronsko listino, Problematika dopustnosti uporabe protipravno pridobljenih elektronskih dokazov v civilnem postopku in arbitraži) : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2022, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov v dobi digitalizacije, Pravna fakulteta Maribor, MS Teams, 10. januar 2022. [COBISS.SI-ID 95231235]

KRALJIĆ, Suzana, KEŽMAH, Urška, ČUJOVIČ, Matej, DAJČMAN, Andreja, KRALJIĆ, Suzana (urednik), KEŽMAH, Urška (urednik), ČUJOVIČ, Matej (urednik). Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem. 1. izd. Maribor: Založba WD, 2022. 735 str. ISBN 978-961-94599-5-9. [COBISS.SI-ID 99308803]

ZAHRASTNIK, Kristjan, BAGHRIZABEHI, Denis. Videoconferencing in times of the pandemic and beyond : addressing open issues of videoconferencing in cross-border civil proceedings in the EU. Balkan Social Science Review. Jun. 2022, vol. 19, str. 47-68. ISSN 1857-8799. https://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/5170 [COBISS.SI-ID 112807171], [SNIP]

DACAR, Rok. Is the essential facilities doctrine fit for access to data cases? The data protection aspect. Croatian
yearbook of European law & policy. Published: 2022-10-11, [20] str. ISSN 1848-9958. https://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/view/483   [COBISS.SI-ID 128439043], [SNIP]

DACAR, Rok, FERČIČ, Aleš. Pravnopolitični pogled na doktrino nujnih zmogljivosti : analiza stanja in pomen
"nepogrešljivosti". Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, str. 97-120. ISSN 1854-3839. DOI:
10.51940/2022.1.97-120. [COBISS.SI-ID 132676355]

DVOJMOČ, Miha, TANCER VERBOTEN, Mojca. Cyber (in)security of personal data and information in times of digitization. Medicine, law & society. [Print ed.). Oct. 2022, vol. 15, no. 2, str. 287-304. ISSN 2463-7955. https://journals.um.si/index.php/medicine/article/view/2481, DOI: 10.18690/mls.15.2.287-304.2022. [COBISS.SI-ID 128317187]
TANCER VERBOTEN, Mojca, DVOJMOČ, Miha. Kibernetska (ne)varnost – varnost osebnih podatkov in informacij v času digitalizacije : predavanje, 31. posvetovanje Medicina, pravo in družba, Maribor, 25. in 26. marec 2022, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 102894851]

ŠEPEC, Miha, STAJNKO, Jan. Traffic data as digital evidence in EU and Slovenia. V: PODSHIVALOV, Tikhon Petrovich (ur.), et al. Право цифровой среды : монография = Digital environment law : monograph. Moskva: Prospekt, 2022. Str. 774-780. ISBN 978-5-392-36023-9. [COBISS.SI-ID 98582019]

Projekt »Reforma dokaznega prava v digitalni dobi« je v celoti financiran s strani ARRS