Novice

33. MEDNARODNA KONFERENCA MEDICINA,PRAVO IN DRUŽBA

Datum objave: 09.05.2024 | Datum poteka: 31.12.2024

Že 33. srečanje, ki ga s skupnimi močmi pod okriljem Univerze v Mariboru organizirajo Pravna fakulteta in Medicinska fakulteta, Zdravniško društvo in Pravniško društvo v Mariboru je potekalo 21. in 22. marca 2024.

Posvet je bil namenjen organiziranosti zdravstva in drugi dan razpravi o reproduktivnih pravicah in pravici do življenja. Svoje prispevke so predstavili številni domači in tuji strokovnjaki s področja medicine, prava in drugih strok v povezavi z obravnavano temo. Znova se je interdisciplinarni pristop k obravnavi aktualnih tem pokazal za izredno učinkovitega, kar nam omogoča uskladitev različnih strokovnih pogledov, izoblikovanje rešitev za odprta vprašanja ter povezovanje teorije in prakse. 

Najprej je udeležence že tradicionalno nagovoril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič, svoje poglede na problematiko Zdravstva med javnim in zasebnim so predstavili: Ministrica za zdravje prof. dr. Valentina Prevolnik Rupel, prof. dr. Rajko Pirnat, s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, doc. dr. Marko Jug, generalni direktor UKC Ljubljana, prim. izr. prof. dr. Jernej Završnik, direktor Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, zdravnica družinske medicine Vesna Pekarović Džakulin, mag. Marko Bitenc, direktor Zdravstvenega zavoda Zdravje, ki je predstavil podjetniški način izvajanja javne zdravstvene službe, doc. dr. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik UM, ki je predstavila položaj zdravnikov v javnem sektorju (konkurenčna prepoved v zdravstvu), prof. dr. Karl Stöger s Pravne fakultete Univerze na Dunaju je predstavil avstrijsko izkušnjo, dr. Ana Kerševan, pogled generalne državne odvetnice na premoženjskopravne zahtevke iz naslova zdravstva, poglede na obravnavano tematiko in financiranje javnega in zasebnega zdravstva je predstavila doc. dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS, dr. Alenka Kolar, generalna direktorica Direktorata za digitalizacijo zdravstva, je povedala več o stanju digitalizacije v zdravstvu, slednje je podpredsednik odbora za umetno inteligenco (CAI) pri Svetu Evrope Gregor Strojin spregovoril o uporabi umetne inteligence v zdravstvu.


Poglede na Pravico do življenja in reproduktivne pravice so predstavili dr. Marko Bošnjak, podpredsednik Evropskega sodišča za človekove pravice, dr. Božidar Voljč, predsednik državne komisije za medicinsko etiko, doc. dr. Urban Vrtačnik je predstavil zakonodajo na tem področju, poglede zdravnikov  na to tematiko so predstavili: izr. prof. dr. Milan Reljić, doc. dr. Nejc Kozar, izr. prof. dr. Faris Mujezinović, izr. prof. dr. Bojana Pinter, prof. dr. Krešimir Pavelić. Prof. dr. Miro Cerar s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je predstavil ugovor vesti pri umetni prekinitvi nosečnosti, prof. dr. Suzana Kraljić pravico do poznavanja izvora s predstavitvijo pravnih in etičnih dilem, prof. dr. Rajko Knez, ustavni sodnik, primerjalna (precedenčna) vrednotenja pravice do življenja. Poglede zdravnika na zdravniško pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in evtanazijo so predstavili prim. Jelka Reberšek Gorišek, prof. dr. Vojko Flis, Peter Golob, predsednik Odbora za pravno etična vprašanja pri Zdravniški zbornici RS. Prof. dr. Alojz Ihan je povedal več o Dialogu med strokami, javnostjo in predlagatelji zakona o prostovoljnem končanju življenja, asist. dr. Gabriel Kavčič s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je predstavil pogled teologa na pravico do življenja. Med študenti Univerze v Mariboru je bila izvedena anketa, katere rezultate pogleda mladih na pomoč pri prostovoljnem končanju življenja in evtanazijo so predstavili na posvetu.


V sredo, 20. marca 2024 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala Študentska okrogla miza na temo umetne prekinitve nosečnosti in vzporedno na MS Teams Mednarodna sekcija na teme posveta, kjer so se predstavili številni tuji strokovnjaki.