Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

Naziv organa:

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Naslov:

Mladinska ulica 9

Pošta:

2000 Maribor

Telefon:

02 250 42 00

Fax:

02 252 32 45

E-pošta:

info.pf@um.si

Odgovorna uradna oseba:

red. prof. dr. Tomaž KERESTEŠ

Datum prve objave kataloga:

10.05.2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

15.12.2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.pf.um.si

Druge oblike kataloga:

katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu Pravne fakultete, Univerze v Mariboru.

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje javnega zavoda:

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je javni izobraževalni zavod. Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega dela ter opravlja druge dejavnosti določene z Zakonom o ustanovitvi visoke pravne šole v Mariboru /ZUVPra/ (Uradni list RS, št. 35/1990) in Zakonom o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole Maribor /ZUVPra-A/ (Uradni list RS, št. 32/1993) ter Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB13) in Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 20/2023).

Študjski programi:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje "Pravo" (Bologna)

 

Magistrski študijski program 2. stopnje "Pravo" (Bologna)

 

Magistrski študijski program 2. stopnje "Evropske študije in zunanji odnosi EU" (Bologna)

 

Doktorski študijski program 3. stopnje "Pravo" (Bologna)

Organi javnega zavoda:

Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru

 

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru

 

Poslovodni odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

 

Akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja,

Odgovorna oseba za stik z lobisti

Pristojna oseba:

Maja Ekart, univ. dipl. pravnica

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

tel: 02 250 42 59

e-pošta: maja.habjanic@um.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni register:

povezava

Splošni akti organa:

povezava

Predpisi EU:

povezava

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:

povezava

2.e Seje organov javnega zavoda

Seje Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

povezava

Seje Akademskega zbora Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

povezava

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda

Seznam strateških in programskih dokumentov:

povezava

Poslanstvo Univerze v Mariboru

Programi dela in poslovna poročila

Kakovost na Univerzi v Mariboru

E-izobraževanje na Univerzi v Mariboru

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev javnega zavoda

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru:

postopki za vpis v akreditirane študijske program

 

postopki pri odločanju o prošnjah študentov

 

postopki pri odločanju o pritožbah študentov

 

nostrifikacijski postopki - priznanje v tujini pridobljenih diplom

 

izvolitve v nazive

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Vloge in obrazci:

povezava

Podatki o dostopnosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

Uradne ure Referata za študijske zadeve Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

  • redni študij: od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 13.00 ure;
  • izredni študij: od ponedeljka do srede od 11.00 do 13.00 ure, v četrtek od 11.00 do 13.00 ure in od 14.00 do 16.00 ure (med 14. in 16. uro po predhodni najavi na elektronski naslov referat.pf@um.si).
  • v času od 1.7. do 31.8. ob četrtkih ni uradnih ur med 14.00 in 16.00 uro.

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Razpisi delovnih mest:

povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

 

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (https://www.pf.um.si/) ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro. Informacija javnega značaja, ki izvira iz delovnega področja organa obstaja v obliki dokumenta, dosjeja, zadeve, evidence, registra ali dokumentarnega gradiva. Splošne informacije javnega značaja organa so objavljene na spletu, v brošurah, zloženkah, biltenu ipd. Informacijo javnega značaja lahko zahteva prosilec ustno ali pisno na Univerzi v Mariboru, pravno varstvo pa ima le prosilec, ki vloži pisno zahtevo. Zahtevo in postopek obravnave zahteve opisuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ). Zahteva prosilca bo zavrnjena v kolikor bi razkritje podatkov pomenilo kršitev davčne ali druge tajnosti ali razkritje varstva osebnih podatkov. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22). Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

 

2.

 

Ime evidence:

Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih zadev

Normativna podlaga:

322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

 

3.

 

Ime evidence:

Evidenca uporabnikov Knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Normativna podlaga:

15. člen Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

Evidenca ni prosto dostopna

 

 

4.

 

Ime evidence:

Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov na študijske programe za izpopolnjevanje.

 

Osebni karton.

 

Evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih.

 

Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih za izpopolnjevanje.

Normativna podlaga:

81. člen Zakona o visokem šolstvu /ZVis/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

 

 

5.

 

Ime evidence:

Evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti.

Normativna podlaga:

81. a člen Zakona o visokem šolstvu /ZVis/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.

 

Ime informatizirane zbirke:

Predmetniki in učni načrti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Kratek opis namena zbirke:

-

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Podatki iz informatizirane zbirke so prosto dostopni.

Dostop do zbirke:

informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

Informacije javnega značaja so dostopne na spletnih straneh (https://www.pf.um.si/) ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v prostorih Pravne fakultete Univerze v Mariboru vsak delavnik med 10.00 in 12.00 uro.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

 

- ustna zahteva

 

- preko telefona

 

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

 

- pisna zahteva po pošti

 

- vložitev zahteve po elektronski pošti

 

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Pravne fakultete Univerze v Mariboru: info.pf@um.si.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

 

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

 

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

V Katalogu informacij javnega značaja na spletni strani UM imamo v točki 3. glede stroškov posredovanja informacij javnega značaja navedeno, da je enotni stroškovnik določen z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (VI. poglavje, členi 16 do 18). Ta stroškovnik je predpisan, zato svojega stroškovnika/cenika nimamo.

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

 

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje "Pravo" (Bologna)

 

Magistrski študijski program 2. stopnje "Pravo" (Bologna)

 

Doktorski študijski program 3. stopnje "Pravo" (Bologna)

 

Referat za študijske zadeve