HR Excellence in Research

Univerza v Mariboru je prva univerza v slovenskem prostoru, ki je pridobila priznanje Evropske komisije za skladnost kadrovske strategije za raziskovalce (Human Resources Strategy for Researcheres – HRS4R) z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev.
Sočasno s tem je pridobila tudi dovoljenje za uporabo logotipa »HR Excellence in Research«, ki ta prizadevanja vizualno simbolizira.

 

Priznanje "HR Excellence in Research" daje javno priznanje raziskovalnim ustanovam, ki so napredovale pri približevanju njihove politike glede človeških virov načelom opredeljenim v "Listini in kodeksu". Ustanove, ki jim je bila podeljena pravica, da uporabljajo znak, lahko le-tega uporabljajo, da poudarijo svojo zavezanost k izvajanju pravičnih in transparentnih postopkov zaposlovanja in ocenjevanja za raziskovalce.

Univerza v Mariboru s tem prispeva k prizadevanjem Evropske komisije pri oblikovanju skupnega raziskovalnega prostora, enotnega trga delovne sile za raziskovalce, mobilnosti znotraj njega, atraktivnosti karier, ki jih ta poklic omogoča, atraktivnejših delovnih pogojev, razvoju različnih spretnosti in veščin raziskovalcev ter čim stabilnejši socialni varnosti.


Maribor, januar 2019

Univerza v Mariboru je ohranila priznanje »HR Excellence in Research« za napredek pri implementaciji 40 načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev skozi kadrovsko politiko, strategijo in akcijski načrt.  Priznanje podeljuje Evropska komisija, ki s pomočjo skrbno izbranih ocenjevalcev kontinuirano nadzira napredek implementacije načel skozi omenjene strateške dokumente. Nadzor se izvaja s pomočjo transparentno objavljenih dokumentov na spletnih straneh, izvajanje le teh v praksi pa v obliki obiskov ocenjevalcev pri raziskovalnih organizacijah oz. univerzah.

Univerza v Mariboru je kot prva slovenska univerza prejela priznanje leta 2010 ter prvič uspešno prestala zunanjo evalvacijo že leta 2014. Evropska komisija z obiski izbranih ocenjevalcev periodično preverja upravičenost podeljenega priznanja. Univerza v Mariboru je ena od 445 institucij v Evropi, ki so doslej prejele in ohranile priznanje Odličnost v upravljanju s človeškimi viri v raziskovanju.

Ob tej priložnosti je prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, prof. dr. Janja Hojnik, povedala:

˝Ocenjevalci Evropske komisije so naše dosedanje dosežke in obstoječe aktivnosti na področju človeških virov, še posebej v povezavi z raziskovalci, ocenili kot impresivne. Pohvalili so sprejem vseh potrebnih dokumentov za implementacijo Evropske Listine in Kodeksa za raziskovalce v mandatu prejšnjega rektorja in aktivnosti sedanjega vodstva za spremembo zakonodaje, ki nas omejuje pri v mednarodni prostor bolj odprtem delovanju. Ocenjevalci so pohvalili aktivnosti na področju družini in staranju prijazne univerze. Pohvalili so tudi odločitev rektorja, da je področju človeških virov dodelil posebno prorektorsko mesto.

Iz razgovorov z raziskovalci na vseh štirih kariernih stopnjah so razbrali, da so mlajši raziskovalci zadovoljni z odnosom svojih mentorjev in s sodelavci, starejši pa s svojo avtonomijo in raziskovalno svobodo, čeprav nekateri čutijo, da je pri habilitacijah raziskovalno delo bolj poudarjeno kot pedagoško. Osrednji priporočili, ki ju bodo zapisali v svoje poročilo, se bosta nanašali na potrebo po uvedbi celovitih priprav asistentov in docentov na sodelovanje v pedagoškem procesu, da kvaliteta predavanj ne bo odvisna zgolj od naravnega talenta posameznika, ter nujnost hitre uvedbe mednarodnih razpisov za odprta delovna mesta na vseh fakultetah ter več aktivnosti v smeri, ki bodo potrjevale, da dejansko želimo pridobiti najboljše raziskovalce.

Za obsežno delo pri pripravi akcijskega načrta, za pomoč pri delu komisije za človeške vire in za poročanje Evropski komisiji ter izvedbo obiska pa se lepo zahvaljujem gospe mag. Brigiti Krsnik Horvat, ki je tudi kot ocenjevalka v mreži »HR Excellence in Research« dobro predvidela potek obiska, kar nam je olajšalo delo.˝

Vir: UM (https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2631)