Prva stopnja - Univerzitetni študijski program Pravo

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Število vpisnih mest:
  140 vpisnih mest na redni obliki študija in 30 vpisnih mest na izredni obliki
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  študijski program nima smeri

  Izvaja se redna in izredna oblika študija.

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomiran-i/-a pravni-k/-ica / dipl. prav. (UN)

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo je dodiplomski študijski program, ki daje najosnovnejša temeljna pravna znanja, s katerimi bo diplomant, ki si bo pridobil naziv diplomirani pravnik (UN), pridobil tista znanja, ki so potrebna za opravljanje enostavnih pravniških opravil in ki bodo služila za nadaljevanje študija na drugi stopnji pravnih oz. interdisciplinarnih študij, povezanih s pravom.

Študijski program traja šest semestrov in obsega 180 kreditnih točk ECTS. Posamezen letnik obsega 60 ECTS, semester pa 30 ECTS. V času študija mora študent opraviti obveznosti pri 27 predmetih (obvezni in izbirni predmeti). V študijskem letu 2017/2018 je bila priprava zaključnega dela ukinjena. Predmeti so oblikovani s področja civilnega in gospodarskega prava, kazenskega prava, javnega prava, mednarodnega prava in EU ter s temeljnih pravnih in splošnih predmetov. Obvezni predmeti posredujejo študentom osnovna splošna znanja na univerzitetnem študijskem programu, s katerim pridobijo potrebna znanja za opravljanje preprostejših pravnih opravil, in temeljna znanja za nadaljnje poglabljanje in oblikovanje študijske poti. Izbirni predmeti programa pa omogočajo študentom, da si pridobijo dodatna znanja na posameznih pravnih področjih, ki za študijski program sicer niso nujna. Od skupnih 180 točk ECTS, ki jih mora študent opraviti, je 90 % delež namenjen obveznim predmetom in 10 % delež izbirnim predmetom.


IZREDNI ŠTUDIJ

 • Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru sprejme sklep, da se izredni študij na študijskih programih Pravne fakultete Univerze v Mariboru izvaja od ponedeljka do petka v popoldanskem času.
 • Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru sprejme Pogoje za prepis oz. vpis študenta izrednega študija na redni študij v Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo in Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo, in sicer: »V skladu z zadnjim odstavkom 218. člena Statuta UM se študent izrednega študija na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo oz. na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo lahko prepiše oz. vpiše v redni študij, če izpolnjuje predpisane pogoje za napredovanje v višji letnik študijskega programa in je dosegel povprečno oceno najmanj 8,5.«
 • Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru sprejme sklep, da visokošolski učitelji razpišejo za izredne študente dva (2) dodatna izredna izpitna roka.
 • Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru sprejme sklep, da visokošolski učitelji pri posameznem predmetu oz. predmetih na izrednem študiju izvedejo enkrat na mesec (praviloma med 16. in 18. uro) dodatno pogovorno uro z izrednimi študenti (ob predhodni najavi študenta).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tutor za izredne študente: Anej M Irgolič, e-pošta: anej.irgolic@student.um.si

Koordinator za izredni študij: asist. Aljoša Polajžar, e-pošta: aljosa.polajzar@um.si