Programski svet

Programski svet študijskih programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru sestavlja 8 predstavnikov uporabnikov in 6 predstavnikov fakultete, in sicer:
 

 • red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica fakultete,
 • izr. prof. dr. Tomaž Keresteš, prodekan za izobraževalno dejavnost,
 • red. prof. dr. Janja Hojnik, Prorektorica Univerze v Mariboru za kakovost, kadre in pravne zadeve,
 • red. prof. dr. Saša Prelič, prodekan za gospodarjenje,
 • Teja Štrukelj, prodekanica študentka,
 • Maja Habjanič, tajnik fakultete,
 • Alenka Zadravec, višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru, za področje pravosodja,
 • Srečko Đurov, direktor uprave Mestne občine Murska Sobota, za področje lokalne samouprave,
 • Darja Havlas Kozoderc, vodja pravne službe Taluma d.d., za področje gospodarstva,
 • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za področje javnega sektorja,
 • mag. Evelin Pristavec Tratar, generalna direktorica Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, za področje javne uprave
 • Sonja Kralj, predsednica Notarske zbornice Slovenije, za področje notariata,
 • Roman Završek, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije, za področje odvetništva in
 • dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije, kot predstavnik organov EU.

Ključne naloge programskega sveta so skrbeti za povezovanje fakultete z uporabniki in za izmenjavo informacij o študijskih programih ter povezovanje na področju pedagoških dejavnosti, ki zajema seznanjanje z okvirnimi razvojnimi načrti delodajalcev, kadrovskimi potrebami in pričakovanimi kompetencami diplomantov, dopolnitve učnih načrtov oz. specifičnih vsebin, pomoč predstavnikov uporabnikov pri postopkih akreditacije študijskih programov, praktično usposabljanje, teme diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij, sporočanje interesa za programe vseživljenjskega izobraževanja, vključevanje študentov v aplikativne razvojne projekte, vključitev strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces (formalne in neformalne oblike), informiranje o razpisanih štipendijah, pomoč uporabnikov gospodarstva pri vzpostavitvi »borze kadrov«, informiranje o možnostih zaposlovanja in sodelovanje s Kariernim centrom Pravne fakultete.