Drugi udeleženci izobraževanja

Na podlagi 1. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, št. A4/2009-41AG s spremembami in dopolnitvami imajo možnost vključitve v izobraževanje pri posameznih učnih enotah tudi posamezniki, ki bodo opravljali študijske obveznosti kot drugi udeleženci.

Obveznosti in izpite pri učnih enotah iz javno veljavnega akreditiranega študijskega programa lahko kot drugi udeleženec opravlja kandidat, ki v študijski program še ni bil vpisan ali se je iz njega izpisal, v kolikor ima fakulteta na voljo kadrovske, materialne pogoje in druge pogoje, s katerimi lahko zagotovi ustrezno izvedbo. Obveznosti in izpita na ta način ne more opravljati kandidat, ki je bil izpisan iz študijskega programa potem, ko je izkoristil vse pristope k izpitu.

Kandidat kot posameznik, vključen v izobraževanje kot drugi udeleženec, nima statusa študenta in pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta.

Drugi udeleženec je seznanjen z določilom, da je dolžan plačati izvedbo predmeta z izpitom v skladu s splošnimi pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na Univerzi v Mariboru ter z izstavljenimi računi, ki mu jih izda PF UM.


Pri izračunu cene posamezne učne enote se upošteva višina šolnine za posamezni študijski program, kot jo s cenikom potrdi UO UM, in število ECTS kreditnih točk te učne enote. Finančna vrednost 1 ECTS kreditne točke se za posamezni študijski program ali skupino študijskih programov, ki ima potrjeno enako šolnino, izračuna tako, da se višina šolnine za posamezni letnik deli s 60.

Za izračun cene posamezne učne enote se število kreditnih točk te učne enote pomnoži s finančno vrednostjo kreditne točke:
-vrednost 1 ECTS kreditne točne na Univerzitetnem študijskem program 1. stopnje Pravo znaša: 39,83 EUR
- vrednost 1 ECTS kreditne točne na Magistrskem študijskem program 2. stopnje Pravo znaša: 43,17 EUR


Posebej bi vas želeli opozoriti na tretji in četrti odstavek IV. točke Pogodbe o izvedbi organiziranega iz/rednega študija in načinu plačevanja stroškov izobraževanja, ki določata:

  • Drugi udeleženec bo račun za izvedbo predmeta/ov z izpitom, določenem/ih v sklepu Komisije za študijske zadeve Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru, prejel ob koncu zimskega oz. letnega semestra.
  • Cena izvedbe predmeta z izpitom vključuje pristope k sprotnemu preverjanju znanja, če je le-to predvideno z učnim načrtom in tri pristope k izpitu, in sicer ne glede na vrsto izpita (tudi če mora študent skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru pristopiti h komisijskemu izpitu). Veljavnost treh plačanih pristopov k izpitu je omejena, in sicer do konca tekočega študijskega leta.Ne glede na to, ali je drugi udeleženec izkoristil vse tri pristope ali ne, mora po tem datumu v primeru neopravljene učne enote plačati vsak pristop k izpitu skladno s tarifnim delom cenika UM. Ne glede na število plačanih pristopov k izpitu, opredeljenih v pogodbi, se za štetje skupnega števila pristopov k izpitu pri posamezni učni upošteva Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.

V skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ((Ur.l. RS, št. 163/22) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) vas vljudno prosimo, da poleg VLOGE ZA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI izpolnete in podpišete tudi Izjavo o obdelavi in uporabi osebnih podatkov kandidata, ki bo vključen v izobraževanje kot drugi udeleženec.

Hkrati vas obveščamo, da znašajo stroški sklepa 18,10 EUR in so v skladu z veljavnim cenikom, ki ga je potrdil Upravni odbor Univerze v Mariboru. Račun za izdajo sklepa vam bomo poslali po pošti na stalni naslov.

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete za Referat za študentske zadeve.


Želimo vam uspešen študij na Pravi fakulteti Univerze v Mariboru!