Raziskovanje

Znanstveno-raziskovalna dejavnost je ena ključnih področij za prihodnost fakultete. Fakulteta vzpostavlja podporno okolje, ki njenim raziskovalcem omogoča, da čim bolj uspešno raziskovalno delujejo doma in v tujini. To podporno okolje zajema tako vzpostavitev ustrezne knjižnično-informativne podpore, računovodskih in administrativnih služb kot tudi vzpostavitev projektne pisarne, ki raziskovalcem omogoča uspešnejše in bolj profesionalno projektno delo. Fakulteta si prizadeva za organizacijo znanstvenih konferenc, tako nacionalnih kot tudi regionalnih in mednarodnih. Nudi tudi podporo raziskovalcem pri zagotavljanju jezikovnih pregledov člankov s strani nacionalnih govornikov, ki jih zahtevajo najbolj priznane mednarodne revije. Istočasno pa fakulteta razvija tudi lastne revije, ki stremijo k čim boljši rangiranosti v mednarodnem prostoru (JCR ali Scopus).

Za družbo je v kritičnih trenutkih pomembna inovativnost, ki nam lahko pokaže pot k novim rešitvam. To je pomembno za fakulteto in tudi širšo družbo. Zato vodstvo fakultete spodbuja inovativne pristope sodelavcev in študentov. Vzpostaviti je potrebno sistem, v katerem bo omogočeno tvorjenje inovativnih pristopov, njihovo predstavljanje, prepoznavanje, prenašanje v prakso ter nagrajevanje. Predvsem študente spodbujamo h kritičnemu in inovativnemu mišljenju, zaposleni pa so spodbujeni, da pri svojem delu uvajajo nove pristope ali pa vanj prenašajo uveljavljene uspešne prakse iz drugih okolij.

​