Cenik

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za naslednje študijsko leto.

PLAČEVANJE ŠOLNIN IN PRISPEVKOV

Za plačilo šolnine in ostalih prispevkov (tudi vpisnine) PREJMETE UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG skupaj z RAČUNOM in sicer po OPRAVLJENI STORITVI (po vpisu, po opravljenem izpitu, itd.).

Zaradi navedenega vas prosimo, da šolnin in ostalih prispevkov na PF UM ne plačate pred prejemom univerzalnega plačilnega naloga.

ROK PLAČILA je praviloma 8 DNI od izstavitve računa, če na računu ni navedeno drugače.

V primeru odobrenega obročnega plačevanja šolnin se roki zapadlosti posameznega obroka določijo v dnevih glede na datum izstavitve računa.

Pri plačilu računa mora plačnik OBVEZNO navesti SKLIC, ki je naveden na računu oz. na priloženem univerzalnem plačilnem nalogu.


Študent na študijskem programu prve ali druge stopnje je dolžan plačati del šolnine oz. celotno šolnino, če se nepreklicno IZPIŠE iz študijskega programa na Pravni fakulteti in sicer:

  • 20 % šolnine, če se izpiše do 31.10. tekočega študijskega leta,
  • 50 % šolnine, če se izpiše do 31.12. tekočega študijskega leta,
  • 100 % šolnine, če se izpiše po 1.1. tekočega študijskega leta.

Doktorski študent je v primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje dolžan plačati del šolnine oz. celotno šolnino, če se nepreklicno IZPIŠE iz študijskega programa na Pravni fakulteti in sicer:

  • 31. oktober tekočega študijskega leta – doktorski študent, ki se bo iz študijskega programa izpisal do 31. oktobra tekočega študijskega leta, ne bo rabil plačati šolnine;
  • 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31.10., vendar najkasneje do 31.1. tekočega študijskega leta,
  • v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1.2. tekočega študijskega leta.

15. oktober tekočega študijskega leta – za študenta, ki se bo po prvem vpisu v prvi letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje izpisal do 15. oktobra, se bo štelo, da se v ta študijski program ni vpisal (Opozorilo: V študijski program, iz katerega se je posameznik izpisal na lastno željo po 15. oktobru, se več ne more vpisati! Navedeno velja tako za redni kot tudi za izredni način študija na istem študijskem programu.)


VPISNI STROŠKI

Vpisne stroške morate plačati vsi REDNI in IZREDNI študenti ob PRVEM in PONOVNEM vpisu v posamezni letnik ter ob vpisu v ABSOLVENTSKO LETO.

OPOMINI

Če zapadle obveznosti NISO PORAVNANE PRAVOČASNO, fakulteta neplačniku izstavi OPOMIN, s katerim ga pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, navedenem na opominu.

V kolikor obveznosti niso poravnane niti v roku, navedenem na opominu in skupaj presegajo znesek (glej pod točko a in b), ki ga je potrdil Upravni odbor UM, se neplačniku onemogoči uporabo nekaterih storitev, ki jih PF omogoča in sicer:

  • skupni znesek zapadlih obveznosti znaša 32 EUR (za vse neplačnike, ne glede na status) ONEMOGOČENA UPORABA DOLOČENIH STORITEV UM,
  • skupni znesek zapadlih obveznosti znaša 63 EUR (za izredne študente in osebe brez statusa) ONEMOGOČENO OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI V ZVEZI S ŠTUDIJEM.