Znanstvene monografije naših visokošolskih učiteljev (za zadnjih 5 let)

2023

 • WEINGERL, Petra, TRATNIK, Matjaž. Izbrana poglavja mednarodnega prava. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2023. 373 str. ISBN 978-961-204-709-2. [COBISS.SI-ID 142725123]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato (avtor, avtor dodatnega besedila). Stvarno pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 740 str. ISBN 978-961-247-508-6. [COBISS.SI-ID 135064835]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

 • ŠEPEC, Miha (avtor, urednik), ARZENŠEK, Maja, BAŠKOVIČ, Maja, BERGANT, Katarina, BUČAR BRGLEZ, Ana, ČEH, Mateja, ČEJVANOVIČ, Jan, DEŽMAN, Zlatko, ERBEŽNIK, Anže, FIŠER, Zvonko, GRIL, Suzana, HAFNER, Miha, JANČAR, Martin, KARAKAŠ, Aleksander, KLUN, Gregor, KMET, Saša, KOŠIR, Samo, KRIŽNAR, Primož, MERC, Karin, MOZETIČ, Polona, NERAT, Barbara, PAVLIČ PIVK, Vesna, PLESEC, Petra, POLEGEK, Boštjan, PRIDIGAR, Ivan, SELINŠEK, Liljana, SKORPIK, Simona, STAJNKO, Jan, ŠORLI, Marko, ŠOŠIĆ, Miha, ŠTEBAL, Špela, ŠTROVS, Anja, VALENČIČ, Boštjan, VEINGERL, Mateja, VERDEL KOKOL, Vanja, VERDNIK, Katarina, ZGAGA MARKELJ, Sabina, ZRNEC, Boštjan, ŽABERL, Miroslav. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 3 zv. (1116, 1124, 820 str.). ISBN 978-961-247-509-3. [COBISS.SI-ID 139971843]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

2022

 • ČEBULJ, Janez, HUDEJ, Nika, KERŠEVAN, Erik (avtor, urednik), KMECL, Andrej, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca (avtor, urednik), PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, REMIC, Matjaž, SEVER, Tina, SITAR, Rada, ŽUBER, Bruna. Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 1, 1. do 124. člen, (Zbirka predpisov). 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2022. 777 str., ilustr. ISBN 978-961-204-666-8. ISBN 978-961-204-665-1. [COBISS.SI-ID 129582083]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (ponatis)

 • ČEBULJ, Janez, HUDEJ, Nika, KERŠEVAN, Erik (avtor, urednik), KMECL, Andrej, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca (avtor, urednik), PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, REMIC, Matjaž, SEVER, Tina, SITAR, Rada, ŽUBER, Bruna. Komentar Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). Knj. 2, 125. do 325. člen, (Zbirka predpisov). 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze, 2022. 1015 str., ilustr. ISBN 978-961-204-667-5. ISBN 978-961-204-665-1. [COBISS.SI-ID 129589763]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (ponatis)

 • APOHAL VUČKOVIĆ, Lidija, DEBELAK, Marijan, FERČIČ, Aleš, FRANCA, Valentina, ILEŠIČ, Irena, JEMEC, Rok, KNEZ, Katja, KORADE PURG, Štefka, KORITNIK, Boštjan, KORPIČ-HORVAT, Etelka, MUSAR MIŠELJIĆ, Nataša, POLAJŽAR, Aljoša, ŠTEFE, Nina, TIČAR, Bojan, VIDIČ, Branko, KORPIČ-HORVAT, Etelka (urednik), APOHAL VUČKOVIĆ, Lidija (urednik), ILEŠIČ, Irena (urednik), MUSAR MIŠELJIĆ, Nataša (urednik). Plače v javnem sektorju : komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (E-paket). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2022. 481 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-7137-08-8. [COBISS.SI-ID 105639427]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • KOCBEK, Marijan, BRATINA, Borut, ODAR, Marjan, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, KOCBEK, Marijan (urednik). Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah. Knj. 4, Komentar novel ZGD-1I, ZGD-1J in ZGD-1K, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2023 [i. e. 2022]. 879 str., tabeli. ISBN 978-961-247-505-5. [COBISS.SI-ID 127585283]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • KRANJC, Vesna. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 2., spremenjena in dopolnjena izdaja z novelama ZJN-3A in ZJN-3B. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 541 str. ISBN 978-961-247-482-9. [COBISS.SI-ID 90205955]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

 • APOHAL VUČKOVIĆ, Lidija, BAGARI, Sara, BELOPAVLOVIČ, Nataša, DEBELAK, Marijan, FERČIČ, Aleš, FRANCA, Valentina, JEMEC, Rok, JURATOVEC, Tea, KERŠEVAN, Erik, KOGEJ DMITROVIČ, Biserka, KORADE PURG, Štefka, KORITNIK, Boštjan, KORPIČ-HORVAT, Etelka, MAŠIĆ, Violeta, MEŽNAR, Špela, ŠETINC TEKAVC, Martina, POGAČAR, Peter, POLAJŽAR, Aljoša, SAJEVEC, Natalija, SENČUR PEČEK, Darja, TANCER VERBOTEN, Mojca, TIČAR, Luka, VODOVNIK, Zvone, MIŠIĆ POGOREVC, Danijela, KORPIČ-HORVAT, Etelka (urednik), KORADE PURG, Štefka (urednik), KOGEJ DMITROVIČ, Biserka (urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina (urednik). Zakon o javnih uslužbencih : (ZJU) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 809 str. ISBN 978-961-247-489-8. [COBISS.SI-ID 102379267]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • KRALJIĆ, Suzana, KEŽMAH, Urška, ČUJOVIČ, Matej, DAJČMAN, Andreja, KRALJIĆ, Suzana (urednik), KEŽMAH, Urška (urednik), ČUJOVIČ, Matej (urednik). Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem. 1. izd. Maribor: Založba WD, 2022. 735 str. ISBN 978-961-94599-5-9. [COBISS.SI-ID 99308803]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • TRATNIK, Matjaž. Zakon o zemljiški knjigi : s komentarjem in sodno prakso. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 589 str. ISBN 978-961-247-485-0. [COBISS.SI-ID 97578499]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

 • TRATNIK, Matjaž. Zastavna pravica. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 313 str. ISBN 978-961-247-496-6. [COBISS.SI-ID 110261763]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

2021

 • KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2021. 790 str. ISBN 978-961-247-462-1. [COBISS.SI-ID 54898435]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : z novelo ZZK-1E : razširjena uvodna pojasnila. 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC Nepremičnine, 2021. 237 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-7137-03-3. [COBISS.SI-ID 71419907]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • PLAVŠAK, Nina, DUGAR, Gregor, FURLAN, Mojca, JUHART, Miha, PODGORŠEK, Bojan, VRENČUR, Renato, ZABEL, Bojan, LUTMAN, Karmen, PROSTOR, Jerneja, REPAS, Martina, SRŠE, Dejan, VEBERIČ, Jernej, PLAVŠAK, Nina (urednik). Obligacije, posebni del : komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika, (E-paket). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: Abc Nepremičnine, 2020-2021. 2 zv. (925; 729 str.), ilustr. ISBN 978-961-94281-5-3. ISBN 978-961-94281-5-3. [COBISS.SI-ID 44682243]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • KRALJIĆ, Suzana, KRIŽNIK, Alenka. Pravni izzivi skrbništva. 1. izd. Maribor: Založba WD, 2021. 677 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94599-3-5. [COBISS.SI-ID 44116227]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

 • FERČIČ, Aleš, SAMEC BERGHAUS, Nataša. Energy law in Slovenia. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2021. 258 str. ISBN 978-94-035-2994-3. [COBISS.SI-ID 49251843]
  kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2) (nova izdaja)
 • GROOT, Gerard-René de, TRATNIK, Matjaž. Nederlands nationaliteitsrecht, (Monografieën Privaatrecht, 14). 5de druk. Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers, 2021. XV, 304 str. ISBN 978-90-13-16131-1. ISBN 90-13-16131-6. [COBISS.SI-ID 57007363]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

2020

 • KRANJC, Vesna. Gospodarske pogodbe : tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 597 str. ISBN 978-961-247-431-7. [COBISS.SI-ID 303214848]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato, JUHART, Miha, DUGAR, Gregor, OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, PLAVŠAK, Nina (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Komentar Stvarnopravnega zakonika. Knj. 3, Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice, (Zbirka Sodobno stvarno pravo). 1. natis. Ljubljana: Planet GV: ABC Nepremičnine, 2020. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-6941-21-1. [COBISS.SI-ID 14013699]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • PLAVŠAK, Nina, DUGAR, Gregor, FURLAN, Mojca, JUHART, Miha, PODGORŠEK, Bojan, VRENČUR, Renato, ZABEL, Bojan, LUTMAN, Karmen, PROSTOR, Jerneja, REPAS, Martina, SRŠE, Dejan, VEBERIČ, Jernej, PLAVŠAK, Nina (urednik). Obligacije, posebni del : komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika, (E-paket). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: Abc Nepremičnine, 2020-2021. 2 zv. (925; 729 str.), ilustr. ISBN 978-961-94281-5-3. ISBN 978-961-94281-5-3. [COBISS.SI-ID 44682243]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • PLAVŠAK, Nina, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato. Obligacije, splošni del : komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika : (1. do 434. člen in 1012. do 1049. člen), (E-paket). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: Abc Nepremičnine, 2020. 1263 str., ilustr. ISBN 978-961-94281-4-6. [COBISS.SI-ID 35895043]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • DRNOVŠEK, Klemen, TRATNIK, Valentin Justin, ČERNEZEL, Iva, BRULC, Leon, POTRČ, Anamarie, BITRAKOV, Andrej, DRNOVŠEK, Klemen (urednik), SAMEC BERGHAUS, Nataša (urednik). Pooblastila upravnika večstanovanjske stavbe. 1. izd. Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (125 str.)). ISBN 978-961-94514-6-5. http://www.irdo.si/wp-content/uploads/2020/02/2020-IRDO-Pooblastila-upravnika-vec%CC%8Cstanovanjske-stavbe-ok2.pdf. [COBISS.SI-ID 304173312]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • FERČIČ, Aleš. Public services and related concepts in the European Union : understanding the European Union's legal framework for services of general economic interest, (Laws and legislation). Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, 2020. XXXVIII, 190 str. ISBN 978-1-53616-422-0. [COBISS.SI-ID 5848619]
  kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)
 • PLAVŠAK, Nina (avtor, urednik), VRENČUR, Renato (avtor, urednik), JUHART, Miha, BOGATAJ, Nina, DUGAR, Gregor, HRASTNIK, Blaž, NAPOTNIK, Anita, OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, ZORMAN KRČ, Maja. Stvarno pravo : komentar Stvarnopravnega zakonika, (E-paket). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC Nepremičnine, 2020. 1188 str., ilustr. ISBN 978-961-94281-3-9. [COBISS.SI-ID 26950659]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, VERČKO, Miha, RIJAVEC, Vesna (urednik), GALIČ, Aleš (urednik). Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) : razširjena uvodna pojasnila. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 445 str. ISBN 978-961-247-452-2. [COBISS.SI-ID 34927107]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

2019

 • KRALJIĆ, Suzana. Družinski zakonik : [s komentarjem]. 1. izd. Maribor: Poslovna založba MB, 2019. 1232 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94024-8-1. [COBISS.SI-ID 95275521]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • BONČA, Ana, BURKELC JURAS, Lina, DAMJAN, Matija, DIMITRIJEVIĆ, Miloš, HOJNIK, Janja, HOMAR, Mirjam, MATAN, Lara, PODOBNIK, Klemen, ŠILEC, Sašo, UŠENIČNIK, Urša, VLAHEK, Ana, DAMJAN, Matija (urednik), PODOBNIK, Klemen (urednik), VLAHEK, Ana (urednik). Izbris kvalificiranih obveznosti bank : pravna analiza primera Kotnik. Ljubljana: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2019. 400 str. ISBN 978-961-6447-82-9. [COBISS.SI-ID 299393024]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • ČUJOVIČ, Matej, DEL FABRO, Andrej, DOLČIČ, Tone, DUGAR, Gregor, ERJAVEC, Nataša, KLEMENČIČ, Alenka, KRALJ, Sonja, MURGEL, Sendi, NOVAK, Barbara, PIRC MUSAR, Nataša, PODGORŠEK, Bojan, POGORELČNIK VOGRINC, Neža, RIJAVEC, Vesna, VRTAČNIK, Urban, WEBER, Nana, ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija, NOVAK, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila). Komentar Družinskega zakonika. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 964 str. ISBN 978-961-204-653-8. [COBISS.SI-ID 299529472]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato, PODGORŠEK, Bojan, ŠČERNJAVIČ, Iztok, RAZDRIH, Iztok, VERČKO, Miha, JUHART, Miha, DAMJAN, Matija, NAPOTNIK, Anita, DUGAR, Gregor, ZORMAN KRČ, Maja, PLAVŠAK, Nina (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Komentar Stvarnopravnega zakonika. Knj. 1, Lastninska pravica in etažna lastnina, (Zbirka Sodobno stvarno pravo). 1. natis. Ljubljana: Planet GV: ABC nepremičnine, 2019. 645 str., tabele. ISBN 978-961-6941-16-7. [COBISS.SI-ID 299804160]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, JAMBREK, Peter, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KLEINDIENST, Petra, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTRUS, Dušan, ŠTURM, Lovro, TERŠEK, Andraž, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, VALENTINČIČ, Dejan, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, DROBEŽ, Eneja, VATOVEC, Katarina, ČEBULJ, Janez (avtor, član uredniškega odbora), FERK, Petra, FERK, Boštjan, MULEC, Breda, NERAD, Sebastian, PETRIČ, Ernest, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3. ISBN 978-961-6731-27-0. ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • AMBROŻUK, Dorota, KRALJIĆ, Suzana, WEINGERL, Petra, et al., GNELA, Bogusława (urednik), SŁUGOCKA-KRUPA, Elżbieta (urednik), SZARANIEC, Monika (urednik), VIGLIANISSI FERRARO, Angelo (urednik). Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. XXXVI, 267 str., ilustr. ISBN 978-83-8158-356-5. ISBN 978-83-8158-357-2. [COBISS.SI-ID 5769003]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 2., posodobljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 1222 str. ISBN 978-961-247-417-1. [COBISS.SI-ID 300475904]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)
 • VRENČUR, Renato (avtor, urednik). Zavarovanja plačil v poslovni in sodni praksi : z vzorci pogodb, klavzul in sodno prakso. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2019. 297 str. ISBN 978-961-91551-8-9. [COBISS.SI-ID 299019776]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

2018

 • ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona, TREVEN, Sonja, MULEJ, Matjaž, VEINGERL ČIČ, Živa, SENČUR PEČEK, Darja, ROŽMAN, Maja, ČANČER, Vesna, ŽENKO, Zdenka, CANTARUTTI, Aleš, ŠEBJAN, Urban, ŠAROTAR ŽIŽEK, Simona (urednik), MULEJ, Matjaž (urednik). Družbeno odgovorno ravnanje z deležniki koristi vsem, (Zbirka Sodobni izzivi managementa človeških virov, knj. 3). Maribor: IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, 2018. ISBN 978-961-94514-2-7. http://www.irdo.si/wp-content/uploads/2018/12/3.-knjiga-DRUŽBENO-ODGOVORNO-RAVNANJE-Z-DELEŽNIKI-KORISTI-VSEM.pdf. [COBISS.SI-ID 298105856]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • ŠEPEC, Miha. Kibernetski kriminal : kazniva dejanja in kazenskopravna analiza. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018. VI, 382 str., ilustr. ISBN 978-961-286-160-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/335, doi: 10.18690/978-961-286-160-5. [COBISS.SI-ID 94670081]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, Rajko, KRALJIĆ, Suzana, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 747 str., tabele. ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID 295160320]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • TRATNIK, Matjaž. Pravo državljanstva. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 254 str. ISBN 978-961-247-399-0. [COBISS.SI-ID 297361664]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, KORITNIK, Boštjan (avtor dodatnega besedila, urednik). Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem, (Zbirka predpisov). 1. ponatis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2018. 1252 str. ISBN 978-961-204-596-8. [COBISS.SI-ID 294693888]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (izločeno iz točkovanja)
 • TERŠEK, Andraž, BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, BLAŽIČ, Miha, KOGOVŠEK ŠALAMON, Neža, KUČIĆ, Lenart J., NEŽMAH, Bernard, PAVČNIK, Tomaž, PRELESNIK, Mojca, RIBIČIČ, Ciril, SALECL, Renata, SVETLIČ, Rok, ŠTEFANČIČ, Marcel, TERŠEK, Silvo, TOPLAK, Jurij, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, VIDEMŠEK, Boštjan, ZOBEC, Barbara, ZOBEC, Jan, ŽENKO, Ernest, TERŠEK, Andraž (urednik). Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi : filozofske, teoretične in praktične refleksije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2018. 360 str., tabela. ISBN 978-961-247-381-5. [COBISS.SI-ID 294225408]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Pravilnik o zemljiški knjigi. Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri, (Zbirka predpisov). 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 378 str. ISBN 978-961-204-645-3. [COBISS.SI-ID 294471168]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2) (nova izdaja)

2017

 • BRATINA, Borut, ILOVAR GRADIŠAR, Sonja, JUHART, Miha, KOZINA, Jože, NEFFAT, Domen, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, VRENČUR, Renato, ZAMAN, Marko, PLAVŠAK, Nina (urednik), JUHART, Miha (urednik), KOCBEK, Marijan (urednik), ZDOLŠEK, Stojan (urednik), NEFFAT, Branka (urednik), KORITNIK, Boštjan (urednik). Aktualna vprašanja gospodarskega prava. 1. natis. Ljubljana: Nebra, 2017. 280 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6750-09-7. [COBISS.SI-ID 289312256]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • VRENČUR, Renato. Legal regulation of possession in the Republic of Slovenia. Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Law, 2017. ISBN 978-961-286-003-5. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64985, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/193. [COBISS.SI-ID 90525441]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1J. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 873 str. ISBN 978-961-247-363-1. [COBISS.SI-ID 290180096]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • EKART, Andrej (avtor dodatnega besedila), RIJAVEC, Vesna (avtor dodatnega besedila), UDE, Lojze (avtor dodatnega besedila), KERESTEŠ, Tomaž (avtor dodatnega besedila). Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E, (Uvodna pojasnila). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 411 str. ISBN 978-961-247-368-6. [COBISS.SI-ID 290937856]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)

2016

 • FERČIČ, Aleš, SAMEC BERGHAUS, Nataša. Energy law in Slovenia. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, cop. 2016. 246 str. ISBN 978-90-411-6865-8. [COBISS.SI-ID 5017387]
  kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)
 • DUBROVNIK, Tadej, KOBAL, Aleš. The powers of the head of state in the legislative and executive branch in former socialist systems, (Lex localis). Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement, 2016. ISBN 978-961-6842-68-6. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/44. [COBISS.SI-ID 286403840]
  kategorija: 2C (Z)
 • VRENČUR, Renato. Pravna ureditev posesti v Republiki Sloveniji. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2016. ISBN 978-961-286-000-4. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64918, doi: 10.18690/978-961-286-000-4. [COBISS.SI-ID 88702209]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • KOBAL, Aleš. Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička slovenskih občin, (Lex localis), (Serija Pravo & družba). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. ISBN 978-961-6842-70-9. http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/49. [COBISS.SI-ID 286604032]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • JUHART, Miha, TRATNIK, Matjaž, VRENČUR, Renato, KORITNIK, Boštjan (avtor dodatnega besedila, urednik). Stvarnopravni zakonik (SPZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2016. 1252 str. ISBN 978-961-204-596-8. [COBISS.SI-ID 285996800]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem, (Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 1201 str. ISBN 978-961-247-336-5. [COBISS.SI-ID 284982528]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • KRANJC, Vesna. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 441 str. ISBN 978-961-247-325-9. [COBISS.SI-ID 284270592]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)
 • TRATNIK, Matjaž. Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) : s komentarjem in sodno prakso, (Zbirka Nova slovenska zakonodaja). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 597 str. ISBN 978-961-247-337-2. [COBISS.SI-ID 285540864]
  kategorija: 2A (Z, A', A1/2)