Častni doktorji - doctor honoris causae PF UM

Univerza v Mariboru je od leta 1979, ko je bil naslov podeljen prvič, pa vse do danes podelila naslov častni doktor naslednjim pomembnim znanstvenikom in javnim delavcem:

2023

ČASTNI DOKTOR Univerze v Mariboru je na predlog Pravne fakultete postal prof. ddr. Günther Löschnigg.

Profesor Löschnigg sodi med najbolj priznane znanstvenike na področju delovnega in socialnega prava v Avstriji in v širšem evropskem prostoru. Svoje znanstveno delo je opravljal na različnih univerzah in visokih šolah v Avstriji in v tujini. Pri tem je vzpostavil zavidljivo mrežo mednarodnih povezav. Leta 2015 mu je zvezni predsednik Republike Avstrije podelil avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. stopnje, leta 2021 pa mu je Univerza v Gradcu podelila zlato medaljo Pro Meritis. Pred več kot 15 leti je kot plod sodelovanja med Univerzo v Gradcu in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru nastal Mednarodni delovnopravni dialog. Gre za znanstveni dogodek s svetovno udeležbo, na katerem se redno srečujejo in razpravljajo raziskovalci s področja delovnega in socialnega prava.

 

 

Več o dogodku na spletni strani UM - Slovesnost DIES ACADEMICUS 2023
 

2020

zasl. prof. dr. Wolfgang Jelinek
 


Prejemnik častnega naslova častni doktor prof. dr. Wolfgang Jelinek (foto: Univerza v Mariboru).
 


Dekanka FZV Majda Pajnkihar, prorektor Miralem Hadžiselimović, zaslužna profesorica Jana Goriup, dekanka PF Vesna Rijavec, častni doktor Wolfgang Jelinek in zaslužni profesor Ludvik Toplak; FOTO: Andrej Petelinšek

2015

em. o. Univ. - Prof. Dr. iur. Dr. Dr. h.c. WILLIBALD POSCH  

Zaslužni profesor, dr. dr.h.c., Willibald Posch je bil šest let dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, pred tem v času 2004 – 2005 študijski dekan. Ves čas svojega akademske kariere je posvetil vzgoji mladega pravnika, prizadeval si je mlademu profesorju in raziskovalcu prava omogočiti znanstven in strokoven razvoj znotraj svoje fakultete in kakor razvidno v sodelovanju s fakultetami avstrijskih Univerz in Univerz v ZDA ter vse svoje izkušnje od devetdesetih let dalje prenašal tudi na Pravni fakulteti Univerze Karla in Franca v Gradcu najbližji – profesorjem in raziskovalcem Pravne fakultete Univerze v Mariboru – z vzdrževanjem stikov s prof. dr. Ilešičem, prof. dr. Geč Korošec, prof. dr. Knezom in prof. dr. Tratnikom ter prof. dr. Ferčičem.
Profesorjeva bibliografijo obsega preko sto temeljnih razprav s področja civilnega, primerjalnega, mednarodnega trgovinskega in zasebnega prava in gospodarskega prava.

Kot dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, neposredno ali posredno bil mecen raziskovalcem pravnih znanosti v ožjem srednjeevropskem in širšem svetovnem prostoru, kamor moremo šteti tudi Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. To delo je kot dekan nadaljeval, saj je kot profesor sodeloval in sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru spodbujal od leta 1991 dalje.

V 90-tih je organiziral prve poletne šole prava Evropske Unije in omogočil štipendije slovenskim, predvsem študentom mariborske Pravne fakultete; to so bili prvi stiki s pravom EU na UM, in kasnejša podlaga za prijavljanje in uspešno kandidiranje na projekte (Tempus, Jean Monnet) in specializacijo, vse do prestižnega naziva The Univeristy of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence. V ta sklop spadajo študijska izpopolnjevanja asistentov Pravne fakultete UM.
Sodeloval je pri pripravi in pridobivanju mednarodnih projektov s področja prava EU in MZP.
Prizadeval si je izdati pravni terminološki slovar, ki bi poleg nemških, francoskih, angleških vključeval še slovenščino, hrvaščino in srbščino.

Na pobudo Zaslužnega prof. dr. dr.h.c. Willibalda Poscha je bila ustanovljena Skupna Predavalnica Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu in Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v okviru katere se je okroglih 10 let izvajal predmet International Business Contracts (predmet je bil kot izbirni predmet del kurikuluma KFU in del predmeta Mednarodno gospodarsko pravo na PFUM). Predavanja so se izvajala izmenično v Gradcu in Mariboru. Predmet je bil izjemno popularen med gostujočimi študenti, ne le v okviru programa Socrates Erasmus temveč tudi drugih programov, v katerih sodeluje Univerza Karla in Franca. Poleg študentov matičnih fakultet, so se ga udeleževali študenti iz Kitajske, Japonske, Avstralije, Nove Zelandije in Latinske Amerike. Skupna predavalnica je tako omogočila slovenskim študentom izmenjavo izkušenj in druženje s študenti iz praktično vsega sveta. Nosilca predmeta sta bila prof. dr. Posch in prof. dr. Tratnik. Poleg njiju je prof. dr. Posch vsako leto povabil tudi renomirane gostujoče predavatelje iz različnih držav, ki so predavali tako v Gradcu kot v Mariboru. Prav tako pa so dobili priložnost predavati drugi predavatelji PFUM.

Zasl. prof. dr. dr.h.c. Willibald Posch uživa zelo visok mednarodni ugled. Bil je in je še član izjemno pomembnih in uglednih ekspertnih skupin:

  • Lando Commission ki je pripravila Principles of European Contract Law (skupino sestavlja majhna skupina najuglednejših specialistov za mednarodno pogodbeno pravo iz EU),
  • Ekspertne skupine, ki je v okviru International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) pripravila Unidroit Principles of International Commercial Contracts (skupina je vključevala najuglednejše znanstvenike trgovinskega prava iz vsega sveta).

Zaslužni prof. dr. dr.h.c. Willibald Posch je vedno in povsod Univerzo v Mariboru obravnaval prednostno in na njegova prizadevanja je bila v Združenje pravnih fakultet Evrope vključena tudi Pravna fakultete UM (ELFA).
 

 

2004

em. O. Univ. - Prof. Dr. Dr. h. c. GERNOT KOCHER

Prof. dr. Gernot Kocher, nekdanji dolgoletni dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, nekdanji dekan humanistične fakultete graške univerze in podpredsednik komisije za pravno zgodovino Avstrijske akademije znanosti ima izredne zasluge za povezovanje slovenske in avstrijske znanosti ter avstrijskih in slovenskih univerz na področju humanističnih in pravnih znanosti.
Kot vrhunski poznavalec in raziskovalec pravnozgodovinskih virov in njihovih ikonografskih pravnih elementov prof. dr. Kocher sodeluje z Inštitutom za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava Pravne fakultete Univerze v Mariboru, katerega predstojnik je izr. prof. dr. Borut Holcman, že od njegove ustanovitve kot zunanji član in mecen. Z inštitutom sodeluje pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu, spremlja in podpira njegove raziskave slovenske pravne zgodovine kot dela evropske pravne zgodovine in ima v Mariboru tudi gostujoča predavanja. S pomočjo in izdatno podporo prof. dr. Kocherja je na inštitutu zrasla priročna strokovna knjižnica s temeljnimi pravnozgodovinskimi deli in ikonografsko zbirko. Aktivno je sodeloval pri raziskavah pomembnih temeljnih pravnozgodovinskih virov v Sloveniji in njihovih knjižnih izdaj ter izdatno podprl tudi veliko mednarodno konferenco s področja pravne ikonografije na Univerzi v Mariboru.
Kot dekan je sistematično negoval povezovanje graških in slovenskih univerzitetnih profesorjev ter podpiral raziskovalna prizadevanja slovenskih strokovnjakov in skupne projekte slovenskih in avstrijskih znanstvenikov, raziskovalcev in pedagogov. Prizadeval si je tudi za enakovreden dostop do strokovne literature in izposoje strokovne literature v knjižnicah na obeh univerzah in bil pobudnik za njuno knjižnično sodelovanje. Leta 2008 je kot neomajen zagovornik institucionalne prisotnosti slovenske znanosti in kulture v Gradcu na Inštitutu za slavistiko zagotovil kotiček za slovenske knjige in tečaj slovenščine. Zelo pa si tudi prizadeva za razvoj študija slovenskega jezika na graški univerzi. Bil je med najbolj vnetimi podporniki slovenistike v Gradcu in prav po njegovi zaslugi je bila v študijskem letu 2010/2011 uvedena redna profesura za slovensko literaturo in kulturologijo. Eden od razlogov tiči morda tudi v dejstvu, da je prof. dr. Gernot Kocher slovenske matere sin.
V mesecu aprilu 2016 mu je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil odlikovanje medaljo za zasluge pri krepitvi sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki humanističnih in pravnih znanosti.
 

        
vir: spletna stran Urada predsednika Republike Slovenije, oktober 2016


Poročilo izred. prof. dr. Borut Holcman v interni reviji UM UMniverzum ob izdaji zbornika ob 75. letnici častnega doktorja UM prof. dr. Gernota Kocherja