Etelka Korpič-Horvat

Leta 1971 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je končala tudi magistrski študij in leta 1991 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv zaposlovanja doma in v tujini na deagrarizacijo pomurske regije. Delo je tudi objavila. Po diplomi se je leta 1971 zaposlila v ABC Pomurka, kjer je opravljala dela od pripravništva do poslovodne funkcije kot članica kolegijskega poslovodnega organa ABC Pomurka. Opravila je tudi pravniški državni izpit. Delo direktorice Službe družbenega knjigovodstva, podružnice Murska Sobota, je opravljala osem let, nato pa je še devet let, do februarja 2004, opravljala funkcijo članice in prve namestnice predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani. Od leta 1994 do nastopa funkcije ustavne sodnice je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predavala delovno pravo. Na isti fakulteti je bila predstojnica inštituta za delovna razmerja in socialno varnost ter nosilka in predavateljica predmetov Proračunsko pravo in Državna revizija magistrskega študija na področju davčnega prava in magistrskega študija na področju delovnega prava, kjer je predavala individualno delovno pravo in bila tudi nosilka tega predmeta. Opravljala je več pomembnih funkcij: dva mandata je bila predsednica senata Sodišča združenega dela v Murski Soboti; en mandat poslanka zbora občin Skupščine Republike Slovenije; več kot 20 let je bila predsednica senata častnega sodišča pri Gospodarski zbornici Republike Slovenije; članica Sodnega sveta; predsednica Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor; predsednica Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost lesarstva v Republiki Sloveniji; predsednica programskega sveta znanstvene fundacije dr. Vaneka Šiftarja; predsednica Kmetijsko turistične zadruge Žitek, Čepinci. Je članica Komisije za državni pravniški izpit in članica Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU). Njena bibliografija obsega okrog 240 bibliografskih enot pretežno s področja delovnega prava, proračunskega prava in državne revizije. Pomembna med njimi so: Zaposlovanje in deagrarizacija pomurskega prebivalstva, 1992; Zakon o računskem sodišču s komentarjem, 1997; Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, 2008, soavtorica; Proračunsko pravo, 2007, soavtorica; Individualno delovno pravo, 2004; Autonomnost postupka nadzora računskog suda Republike Slovenije, 1996; Termination of Employment Contract at the Initiative of the Employer in the Republic of Slovenia, Die Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen und ihre Beschränkungen im internationalen Vergleich, 2008. S prispevki je sodelovala na številnih konferencah in posvetovanjih doma in v tujini.

Funkcijo ustavne sodnice je nastopila 28. septembra 2010, funkcijo podpredsednice pa 31. oktobra 2016.

Vir: Ustavno sodišče RS


Govorilne in tutorske ure