izr. prof. dr.mag. Nataša Samec Berghaus, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: natasa.samecberghaus@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 31
Prostor: 104/1
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za gospodarsko pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Obligacijsko pravo (P)
  • Civilno materialno pravo (P, V): izbrane teme
  • Pravo trga kapitala in vrednostnih papirjev (P, S, V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. mag. Nataša Samec Berghaus je zaposlena kot izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in članica Katedre za gospodarsko pravo. Sodeluje pri predmetih Obligacijsko pravo (sonosilka), Pravo trga kapitala in vrednostnih papirjev (nosilka) in Civilno materialno pravo: izbrane teme (izvajalka). Že 20 let je aktivna raziskovalka. Njeno raziskovanje je bilo od začetka usmerjeno pretežno na področje korporacijskega prava (v preučevanje Good Corporate Governance), prava trga kapitala in vrednostnih papirjev, prava prevzemov družb, gospodarskega in obligacijskega prava, od leta 2013 pa se tudi aktivno ukvarja z medicinskim pravom in s problematiko okoljskega, energetskega in tudi javnega gospodarskega prava. Sodelovala je pri 6. raziskovalnih projektih in pri raziskovalnih programih na svojih raziskovalnih področjih. Poleg dveh znanstvenih monografij v Sloveniji je objavila še eno monografijo v tujini pri mednarodno priznani založbi Kluwer ter 29 znanstvenih člankov.

 

Karierna pot:

1992 – 1997: dodiplomski študij na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

1997:            diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (univerzitetna diplomirana pravnica)

1997 –         : zaposlitev na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru (za čas trajanja magistrskega in doktorskega študija kot mlada raziskovalka; za tem kot asistetka, docentka   oziroma trenutno izredna profesorica prava)

1997 – 2000: podiplomski magistrski študij Gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

1997 – 1998: Višje sodišče v Mariboru (sodniška pripravnica)

2000:            zagovor magistrske naloge »Obrambni mehanizmi pred prevzemi družb«

2003:            opravila pravniški državni izpit (prejšnji pravosodni izpit)

2009:            zagovor doktorske disertacije »Izdaja in realizacija delniških opcij/obligacijski, korporacijski in davčni vidiki« in promocija na Univerzi v Mariboru

 

Nagrade:

1997: Rektorjeva nagrada UM za najboljšo študentko generacije (zaključek študija z najvišjo povprečno  oceno 9.03 v generaciji in za vsestransko angažiranje v času   študija; sodelovanje na mednarodnem tekmovanju s področja arbitražnega in mednarodnega gospodarskega prava – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot na Dunaju, sodelovanje v Evropskem združenju študentov prava – ELSA)               

2000: nagrada Zveze društev pravnikov Slovenije – priznanje mladi pravnik za najvidnejši dosežek v letu 2000 za magistrsko nalogo

 

Znanstveno-raziskovalno delo:

Je avtorica številnih domačih in tujih znanstvenih in strokovnih člankov. Objavila je dvedomači znanstveni monografiji s področja korporacijskega prava»Obramba družb pred prevzemom, preventivni in kurativni obrambni mehanizmi« (2001; 242 strani) in »Delniške opcije« (2009; 816 strani) ter monografijo v soavtorstvu s področja energetskega prava v tujini pri mednarodno priznani založbi Kluwer: »Energy law in Slovenia« (2016; 246 strani). Trenutno pripravlja še drugo monografijo pri založbi Kluwer: »Environmental law in Slovenia«. Sodelovala je na več mednarodnih konferencah s področja interdisciplinarnih družbenih ved (Cambridge, Praga, Dubrovnik, ipd.), kjer je širila idejo o novi zasnovi delniških opcij kot oblike plačil, ki omogočajo doseganje pravične razporeditve ustvarjene vrednosti v delniških družbah na transparentnih podlagah. Zasnovala je tudi koncept pred preprečevanjem zlorab. Nasploh se zavzema za primerno plačilno politiko. Redno sodeluje tudi na domačih znanstvenih in strokovnih konferencah, kakor tudi v domačih raziskovalnih projektih in raziskovalnih programih. Doslej je sodelovala pri naslednjih raziskovalnih projektih: Obligacijski, stvarnopravni in statusnopravni elementi dolžniških in korporacijskih vrednostnih papirjev, Statusnopravni in upravljavski vidiki organiziranosti gospodarskih družb v postprivatizacijskem obdobju, Nadaljnje usklajevanje slovenske korporacijske zakonodaje, Prevzemi podjetij in mehanizmi za obrambo pred njimi, Primerjalni prikazi zakonskih ureditev prevzemov družb nekaterih držav zahodne Evrope, ZDA in Evropske unije, Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb ter nazadnje Izboljšava izvrševanja Zakona o gospodarskih družbah, kjer v prakso prenaša predloge za nujno boljše sankcioniranje na področju gospodarskega prava, tako da se zavzema za uvedbo stranske kazenske zakonodaje. V okviru prevzemnega prava se je zavzemala za transparenten postopek prevzema družbe in preprečevanje zlorab. Poleg tega že od leta 1999 do danes sodeluje v raziskovalnem programu Civilno gospodarsko pravo.

Glej več v COBISS-u in Europass-u.

 

Naloge na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru:

Je članica Katedre za gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Je namestnica predsednika Komisije za študijske zadeve in članica Komisije za doktorski študij Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Od leta 2009-2011 je bila tudi članica Disciplinske komisije Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

 

Članstva v strokovnih združenjih in druge strokovne funkcije:

Je članica Društva pravnikov v Mariboru in Društva univerzitetnih profesorjev Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je arbitra Stalne arbitraže Ljubljanske borze, od 2013 pa je stalna arbitra pri Centralni klirinško depotni družbi, Ljubljana. Poleg tega je od leta 2007 tudi članica izpitnega odbora pri Združenju članov borze vrednostnih papirjev, Ljubljana. Prav tako je bila tudi članica delovne skupine UM, ki je pripravila gradivo za preverjanje plagiatorstva na UM (avgust 2012). Predsednica komisije »Pravo« v Komisiji za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta »Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti«. Od leta 2015 je članica delovne skupine na Ministrstvu za zdravje.

 

Europass CV v angleškem jeziku.