izr. prof. dr. Renato Vrenčur, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: renato.vrencur@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 65
Prostor: 304
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Splošni del civilnega prava (P)
  • Stvarno pravo (P)
  • Civilno materialno pravo (P, V): izbrane teme
  • Zemljiškoknjižno pravo (P)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Renato Vrenčur je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi in obsežne novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je uvedla informatizacijo v zemljiškoknjižnem poslovanju. Sodeloval je na raznih konferencah, seminarjih in posvetih kot predavatelj s strokovnimi in znanstvenimi prispevki iz področja civilnega in gospodarskega prava doma in v tujini. Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije v okviru izobraževanja posrednikov v prometu z nepremičninami in pri Slovenskem Inštitutu za revizijo v okviru izobraževanja ocenjevalcev vrednosti nepremičnin; arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije;  član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti pri Ministrstvu za pravosodje RS ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. V letu 2016 je bil s strani Ministrstva za pravosodje RS imenovan za člana delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za spremembo Stvarnopravnega zakonika. Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega prava in zemljiškoknjižnega prava.