red. prof. dr. Darja Senčur Peček, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: darja.sencur-pecek@um.si
Telefon: + 386 (0) 2 250 42 39
Prostor: 08
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za delovno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Socialna varnost (P)
  • Delovno pravo (P)
  • Delovno in socialo pravo (P): izbrane teme
COBISS
SICRIS
Biografija:

Darja Senčur Peček se je rodila leta 1965 v Murski Soboti. Januarja 1988 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1991 opravila pravniški državni izpit. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1997 tudi magistrirala (na temo »Varstvo manjšinskih delničarjev«) in leta 2007 doktorirala (s temo Delovnopravni položaj direktorjev«). Po več kot petnajstletnem službovanju v gospodarstvu, se je leta 2005 zaposlila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bila že od leta 1998 habilitirana kot asistentka.

Sedaj je redna profesorica prava, nosilka predmetov delovno pravo, socialna varnost in delovno in socialno pravo, predstojnica katedre za delovno pravo in predstojnica Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi članica senata, namestnica predsednika akademskega zbora, članica knjižničnega odbora in članica študijske komisije na Pravni fakulteti. V okviru Univerze v Mariboru je članica različnih delovnih skupin.

Redno sodeluje na največjih slovenskih konferencah kot vodja sekcije in vabljena predavateljica (Dnevi slovenskih pravnikov, Dnevi delovnega prava in socialne varnosti in druge), prav tako na mednarodnih konferencah, objavlja znanstvene in strokovne prispevke v domačih in tujih revijah in je soavtorica več knjig, med drugim aktualnega komentarja Zakona o delovnih razmerjih (Ius Software, GV Založba, 2016). Sodeluje tudi v znanstvenih raziskovalnih projektih (trenutno v mednarodnem projektu Flexinora, katerega nosilec je PF Rijeka). Kot gostujoča predavateljica sodeluje na Pravni fakulteti Karla Franza v Gradcu, z navedeno fakulteto pa preko Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost sodeluje tudi pri organizaciji tradicionalne mednarodne znanstvene konference »International labour law dialogue«. Inštitut, ki ga vodi, vsako leto organizira tudi domačo strokovno delavnico »Aktualna vprašanja delovnega prava«  z namenom povezovati teorijo s prakso.

V letu 2008 je bila tudi članica posebne Misije za prožno varnost, ki jo je imenovala Komisija Evropske unije. Kot vabljeni strokovnjak sodeluje tudi na dogodkih, organiziranih s strani Evropske komisije (na primer Expert workshop of the Mutual Learning Programme "Measures to address labour market segmentation").

Je tudi članica uredniških odborov revij Pravnik, Podjetje in delo, Delavci in delodajalci in odgovorna urednica revije Anali PAZU HD. Prav tako je predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije in podpredsednica Pomurske akademske znanstvene unije (PAZU).

Prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v obdobju od 14.11.2018 do 13.11.2022.