red. prof. dr. Rajko Knez, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: rajko.knez@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 29
Prostor: 205/2
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Sistem sodnega varstva ES in EU (P, V)
  • Osebnostne pravice in medijsko pravo (P, V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Rajko Knez se je rodil leta 1969 v Slovenj Gradcu. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je diplomiral s področja pogodbenih odnosov v mednarodnem zasebnem pravu. Znanstveni magisterij s področja gospodarskega prava je dokončal leta 1996. Dve leti kasneje je opravil pravniški državni izpit. Doktoriral je leta 2000 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, po predhodni pripravi doktorata s področja varstva okolja v ZDA, kjer je krajši čas opravljal prakso tudi v odvetništvu.

Od leta 2011 je  redni profesor na Univerzi v Mariboru za področje »Pravo Evropske unije«. Vse od leta 1993 dalje je primarno deloval v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kjer je sedaj dopolnilno zaposlen. Poleg področja prava Evropske unije je raziskoval tudi civilno pravo, pravo varstva okolja in ohranjanja narave ter medijsko pravo.

Dopolnilno je bil od 2015 do 2017 kot višji pravosodni svetovalec zaposlen na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kjer je primarno opravljal delo s področja prava Evropske unije. To mu je omogočalo združevanje teorije in prakse in s tem tudi prenos sodne prakse, veščin sodniškega odločanja, postopkov in organizacije ter dela sodišč v pedagoški proces na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Kot gostujoči predavatelj je občasno predaval na Pravnih fakultetah Univerz na Dunaju (Juridicum) ter v Gradcu in Zagrebu. V okviru meduniverzitetnih in drugih projektov je izvedel posamezna gostujoča predavanja v Italiji, Nemčiji, na Slovaškem, v Rusiji, Ukrajini, Srbiji, Makedoniji in na Hrvaškem.

Bil je nosilec več projektov Evropske unije, in sicer Free Movement of Services and Workers – Slovenian Perspective under EC Rules and Effect of European Citizenship (2003), European Community Law in the Light of the Horizontal Direct Effect of Directives in Slovene Courts (2005), European Legal Studies – Jean Monnet Chair (2007), Balancing between Fundamental Rights and Internal Market Freedoms in European Union Law(2008), in nazadnje Jean Monnet Center of Excellence (2013–2017). Ima tudi naziv Jean Monnet Professor za predavanja in raziskovanje prava Evropske unije.

Na Sodišču Evropske unije je opravil dve stažiranji. Opravil je tudi nekatera študijska izpopolnjevanja, in sicer v Avstriji (Karl-Franzens-Universität, Gradec), Nemčiji (Institut für das Recht der Wasser- und Entsorgungswirtschaft, Bonn), Italiji (European University Institute, Firence), na Nizozemskem (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam), v ZDA (delo v odvetniških družbah Moore & Bruce, Washington, D.C., in Mezzullo & McCandlish, Richmond, in začasno delo za pripravo doktorske teme v Law Library of Congress, Washington, D.C.) in Luksemburgu (European Institute of Public Administration, Training of Trainers on EU Waste Law).

Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov, monografij in komentarjev zakonov. Njegova dela so citirana v sklepnih predlogih - sodbah Sodišča Evropske unije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Poleg znanstveno raziskovalnega dela je sodeloval pri nastajanju nekaterih predpisov v Republiki Sloveniji, predvsem tistih, ki jih zahteva zakonodajalec Evropske unije zaradi prenosa direktiv v nacionalno zakonodajo.

Bil je ustanovitelj in idejni vodja projekta Amicus curiae (prijatelj sodišča), ki je uvedel takrat novo obliko prakse sodelovanja študentov v odprtih sodnih postopkih pod vodstvom mentorjev s fakultete. Projekt predstavlja sinergijo pomoči sodiščem, praksi in spoznavanja študentov prava z delom sodišč ter uporabo prava s povratno informacijo profesorjem, ki tako dobijo vpogled v zadeve iz sodne prakse. Ideja je bila sprejeta na nekaterih sodiščih. Po desetih letih je prerasla okvirje Pravne fakultete Univerze v Mariboru in je danes sprejeta tudi na drugih fakultetah ter tudi institucionalizirana.

Bil je arbiter Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (Ljubljana Arbitration Centre) in avstrijske VIAC (Vienna International Arbitral Centre). Bil je tudi član predsedstva Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, član Državne komisije za oploditve z biomedicinsko pomočjo in Strokovnega sveta Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Prav tako je bil član Visokega sveta Evropskega Univerzitetnega Inštituta v Firencah, in član Sveta za varstvo okolja Republike Slovenije. Med letoma 2007 in 2011 je bil dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Od leta 2011 do 2015 je opravljal funkcijo prodekana za gospodarjenje.

S 25.4.2017 je nastopil devet (9) letni mandat ustavnega sodnika, pri čemer delno ohranja tudi zaposlitev na PF UM.


S 25. aprilom 2017 je prof. dr. Rajko Knez nastopil funkcijo ustavnega sodnika namesto ustavnega sodnika prof. dr. Ernesta Petriča, ki mu je s tem dnem prenehal mandat.

Sodnik dr. Rajko Knez je postal sodnik poročevalec v vseh nerešenih zadevah, ki so bile doslej dodeljene v delo sodniku dr. Ernestu Petriču, na podlagi odločitve sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča bo sodeloval tudi v delu senata za preizkus ustavnih pritožb z kazenskopravnega področja.

Vir: http://www.us-rs.si/aktualno/novice/prof-dr-rajko-knez-nastopil-mandat-ustavnega-sodnika/