Marijan Kocbek

Marijan Kocbek je doktor pravnih znanosti in redni profesor. Po uspešno zaključeni takratni Višji pravni šoli v Mariboru je študij nadaljeval na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1980. Pravosodni izpit je opravil leta 1981. Magister pravnih znanosti je postal 1984. leta, leta 1989 pa je pod mentorstvom zasl. prof. dr. Bojana Zabela na Pravni fakulteti v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo z naslovom Statusnopravni okviri opravljanja gospodarskih dejavnosti jugoslovanskih podjetij v ZDA. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil zaposlen od leta 1991 do 2023, ko se je upokojil, prej pa je deloval predvsem v gospodarstvu (med drugim je opravljal delo generalnega sekretarja Gospodarske zbornice Slovenije). Izpopolnjeval se je na New York State Universtiy ter Cleveland State University v ZDA.

S svojimi znanstvenimi in strokovnimi razpravami ter članki posega zlasti na področje statusnega gospodarskega prava, tj. korporacijskega prava in prava vrednostnih papirjev. Objavlja v domačih strokovnih revijah, predvsem v reviji Podjetje in delo, Pravnik in Pravna praksa ter tudi v  tujih revijah. Uvodna komentarja k Predpisom o lastninskem preoblikovanju podjetij ter Zakona o gospodarskih družbah sta bila prevedena v tuj jezik. Sodeluje pri tujih založbah s prispevki o slovenskem gospodarskem - korporacijskem pravu. Je avtor in soavtor več samostojnih publikacij, kot npr. Korporacijsko pravo, Delnice in delniška družba, Nadzorni sveti v delniških družbah in družbah z omejeno odgovornostjo, Pravo družb. Kot komentator je sodeloval pri komentarju Zakona o prevzemih, prvi izdaji in drugi dopolnjeni izdaji Velikega komentarja  Zakona o gospodarskih družbah (3 knjige), tako ZGD kot tudi ZGD-1 pa je hkrati  avtor in redaktor. Sodeloval je oziroma bil sam tudi nosilec pri izdelavi večih raziskovalnih nalog, predvsem s področja gospodarskega statusnega prava (Obligacijski, stvarnopravni in statusnopravni elementi dolžniških in korporacijskih vrednostnih papirjev - nosilec raziskave, Statusnopravni in upravljavski vidik organiziranosti gospodarskih družb v postprivatizacijskem obdobju, Nadaljnje usklajevanje slovenske korporacijske zakonodaje, Prevzemi podjetij in mehanizmi za obrambo pred njimi - nosilec raziskave, Primerjalni prikazi zakonskih ureditev prevzemov družb nekaterih držav zahodne Evrope, ZDA in Evropske unije - nosilec raziskave ter najobsežnejše raziskave Usklajevanje slovenskega prava družb s pravom EU o gospodarskih družbah - PHARE projekt). Kot referent oz. predavatelj sodeluje na številnih znanstvenih posvetovanjih in strokovnih seminarjih.

Zelo ustvarjalen je tudi na področju organiziranosti pravniške stroke v Republiki Sloveniji. Vrsto let je bil predsednik Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije (in predhodne Zveze društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije), sedaj je podpredsednik ter član predsedstva Zveze društev pravnikov Slovenije. Dolga leta (od 1989) je bil  eden od dveh sopredsednikov vsakoletnega največjega znanstvenega srečanja slovenskih pravnikov Dnevi slovenskih pravnikov v Portorožu, kjer je trenutno član programskega in organizacijskega odbora, hkrati pa je imel vedno kot vodja sekcije uvodni referat oziroma je bil referent na plenarnem zasedanju. Aktivno tudi sodeluje v mariborskem Društvu pravnikov v gospodarstvu, kjer  je nekaj let opravljal funkcijo podpredsednika. Je predsednik programskega odbora tradicionalnega (od 1993) posvetovanja “Gospodarski subjekti na trgu”, ki ga organizirata Inštitut za gospodarsko pravo Maribor, katerega predstojnik je, in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Dr. Marijan Kocbek je aktiven arbiter pri stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije. Že od leta 1994 je odgovorni urednik  ene od dveh osrednjih  slovenskih pravnih znanstvenih revij “Podjetje in delo”. Aktiven je tudi v stikih z mednarodnimi pravniškimi asociacijami. Je član International Bar Association, kjer deluje kot član komiteja za korporacijske pravnike ter sekcije za vrednostne papirje.

ZASL. PROF. DR. MARIJAN KOCBEK

Na slovesnosti Dies academicus 2023 so podelili ČASTNI NASLOV ZASLUŽNI PROFESOR, ki se podeljuje za izredne uspehe in dosežke pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem in mentorskem delu ter za razvoj in delovanje fakultete. Tako je na predlog Pravne fakultete zaslužni profesor Univerze v Mariboru postal prof. dr. Marijan Kocbek. Profesor Kocbek je eden najvplivnejših in najuglednejših pravnikov v Sloveniji, prepoznani predavatelj, raziskovalec in svetovalec ter nedvomno ena največjih avtoritet na področju gospodarskega (korporacijskega, predvsem delniškega) prava v Sloveniji. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 1.000 enot, vse od izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na konferencah pa do znanstvenih in strokovnih monografij. Je nedvomno eden najmarkantnejših predavateljev oziroma raziskovalcev, ki je v svoji karieri pustil neizbrisen pečat.