Novice

Izšla 2., spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Stvarno pravo avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika, dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 09.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Prenovljeno in dopolnjeno besedilo druge izdaje upošteva spremembe Stvarnopravnega zakonika in druge s stvarnim pravom povezane zakonodaje, zlasti Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o katastru nepremičnin, v njem pa je povzeta tudi novejša sodna praksa. Knjiga je nepogrešljiv pripomoček tako za pravnike v praksi kot za študente.  

Avtorji: dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, predstojnik Katedre za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, dr. Renato Vrenčur , predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Stvarno kazalo: Andrej Bitrakov, diplomant Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Stvarno pravo je del splošnega civilnega prava, ki v pravnih razmerjih med posamezniki ureja razmerje pripadnosti in oblasti na stvareh. Njegova funkcija je zagotavljanje posameznikove oblasti nad stvarjo, s tem pa je posamezniku omogočeno, da si prilašča tudi vse koristi, ki izvirajo od stvari. Bistvena vsebina stvarnega prava je lastninsko razmerje.

Delo poglobljeno obravnava sistem stvarnega prava ter sistematično, pregledno in v preprostem jeziku razlaga vsebino posameznih stvarnopravnih institutov. Predstavljeni so razvoj, pravni viri in temeljni pojmi stvarnega prava, posest, nepremičninske evidence, lastninska pravica, lastninska pravica več oseb, sosedsko pravo, zastavna pravica, druga stvarnopravna zavarovanja, služnost, stvarno breme in stavbna pravica.

Knjiga je obogatena s številnimi praktičnimi primeri. Zajema tudi posebne stvarnopravne ureditve, zlasti tiste, ki vplivajo na pravni režim nepremičnin (posebnosti v zvezi s kmetijskimi zemljišči, gozdovi, stavbnimi zemljišči ipd.) in javnopravne evidence (zemljiška knjiga in kataster).

Namenjena je uporabnikom v praksi, zlasti v pravosodju, odvetništvu in notariatu, pa tudi študentom prava.

Več info najdete na spletni strani GV ZALOŽBE>>> TUKAJ.