Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 27

Anketa Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu

Datum objave: 15.07.2019 | Datum poteka: 01.08.2019

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu v sklopu samoevalvacije spremlja zadovoljstvo in mnenja deležnikov. Vaš pogled na kakovost, razvoj in delo agencije je zelo dragocen.

Anketa je namenjena tudi študentom, njihovim predstavnikom, diplomantom, predstavnikom uprav/vodstev zavodov/šol, zaposlenim (učiteljem, raziskovalcem in podpornim delavcem), predstavnikom MIZŠ in področnim reprezentativnim organizacijam.

Povezava do ankete: https://www.surveymonkey.com/r/6VGQT65

Odzive zbiramo do 31. 7. 2019.

Anketa je prostovoljna in anonimna.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Obštudijske dejavnosti in kreditne točke

Datum objave: 10.07.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020! Prijavijo se lahko študenti študijskih programov 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Prijava poteka v času vpisa v višji letnik oz. najkasneje do 30. 9. 2019.

Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.

Bi želel izvedeti več? Oglej si video na: https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2019/20

Datum objave: 06.07.2019 | Datum poteka: 28.09.2019

Predmet javnega razpisa je izbor kandidatov za sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.

Celotno vsebino razpisa najdete na spletni strani UM na naslovu: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/Sofinanciranje-doktorskega-%C5%A1tudija-2019.aspx

Vseeno bi vas radi opozorili na način prijave in rok za oddajo prijave:

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa do vključno 27. 9. 2019 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2019/2020« s polnim naslovom prijavitelja.

Kot pravočasne štejejo prijave, ki prispejo v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene prijave in prijave, ki ne bodo vsebovale dokumentov, navedenih v drugem odstavku točke 3.2 tega razpisa, bodo s sklepom zavržene.

Razpis za pripravnike na SEU v Luksemburgu

Datum objave: 05.07.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Več o pripravništvu na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/

There are two traineeship periods:
- from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
- from 16 September to 15 February for the traineeships in the Members' chambers and 1 October to 28 February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year)

Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK zaposli odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika

Datum objave: 01.07.2019 | Datum poteka: 05.08.2019

Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o, Šentjur zaposli odvetniškega kandidata ali odvetniškega pripravnika, za določen čas enega leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljite do dne 30.07.2019 na: INFO@ODGP.SI ali po pošti na naslov: Odvetniška družba GREGOROVIČ – PUNGARTNIK, o.p. – d.o.o, Cesta Valentina Orožna 8, 3230 Šentjur.

Vabljeni k oddaji prijave.

Najpogostejša vprašanja o vpisu in prijavi v dodiplomske programe za štud. leto 2019/2020

Datum objave: 21.05.2019 | Datum poteka: 31.12.2021

Dragi študenti in bodoči študenti Univerze v Mariboru.

Na Visokošolskem prijavno - informacijskem centru Univerze v Mariboru so za vas pripravili brošuro z zbranimi najpogostejšimi vprašanji o prijavi in vpisu v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2019/2020.

Brošura je posodobljena v skladu s spremembami področne zakonodaje, pri vprašanjih pa so dodali tudi vire oziroma podlage, iz katerih odgovori izhajajo.

Brošura je objavljena tudi na spletni strani Univerze v Mariboru www.vpis.um.si v rubiriki Informativno gradivo.

Praksa na Sodišču EU

Datum objave: 10.04.2019 | Datum poteka: 16.09.2019

Sodišče Evropske unije vsako leto nudi omejeno število mest za plačano petmesečno prakso v kabinetih članov Sodišča in Splošnega sodišča Evropske unije ter v službah Sodišča.

Praksa v službah Sodišča se opravlja predvsem pri Direktoratu za pravno prevajanje, pri Direktoratu za raziskave in dokumentacijo, pri Direktoratu za komuniciranje, pri Direktoratu za protokol in obiske, pri pravnem svetovalcu za upravne zadeve, pri sodnem tajništvu Splošnega sodišča in pri Direktoratu za tolmačenje.

Praksa se opravlja v dveh obdobjih:

od 1. marca do 31. julija (vložitev prijav vsako leto od 1. julija do 15. septembra)

od 16. septembra do 15. februarja za prakso v kabinetih in od 1. oktobra do 28. februarja za prakso v službah (vložitev prijav vsako leto od 1. februarja do 15. aprila).

Kandidati z univerzitetno diplomo iz prava ali političnih ved (s pravno usmeritvijo) oziroma – za prakso pri Direktoratu za tolmačenje – diplomo iz tolmačenja morajo prijavo v določenih rokih vložiti prek aplikacije EU CV Online.

Štipendija znaša 1177,00 € neto na mesec.

Plačanim pripravnikom, katerih kraj prebivališča je od sedeža Sodišča Evropske unije geografsko oddaljen 200 km ali več, se za potne stroške prispeva 150,00€.

Iz operativnih razlogov je zaželeno dobro znanje francoščine.


Prakse v tolmačenju, ki trajajo od deset do dvanajst tednov, so namenjene predvsem mladim, ki so diplomirani konferenčni tolmači, katerih jezikovna kombinacija je zanimiva za Direktorat za tolmačenje. Cilj je mladim tolmačem omogočiti, da se pod mentorstvom izpopolnjujejo v tolmačenju, predvsem pravnem, ki zajema pripravljanje dokumentov, terminološko raziskovanje in praktične vaje v „nemi kabini". Zahteva se pasivno znanje francoščine. Prosimo, upoštevajte, da med sodnimi počitnicami ni obravnav.

Več na: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10338/sl/

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR (ZPM Maribor) vabi PROSTOVOLJCE

Datum objave: 27.03.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

ZPM Maribor že vrsto let organizira neprofitne počitniške programe, ki vključujejo razne športno–rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in druge programe. Vsebine so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem, programi pa so pripravljeni in izvedeni s pomočjo prostovoljcev.

Za leto 2019 objavljamo dva razpisa:

1. Razpis za prostovoljce - spremljevalce na letovanjih, s katerim vabimo k sodelovanju vzgojitelje in športno-rekreativne vzgojitelje, ki bi želeli del poletnih počitnic preživeti z otroki in mladostniki na letovanju v VIRC Poreč, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju ali v Marburgu.

Več na povezavi https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-vzgojitelje-na-letovanjih-2019/.

2. Razpis za prostovoljce za delo z otroki in mladostniki v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM), s katerim vabimo prostovoljce za programe, ki jih izvajamo v Mariboru med šolskim letom in počitnicami. Pridružite se nam lahko pri naslednjih vsebinah za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov: ustvarjalnih delavnicah, počitniških dejavnostih, prireditvah, kot animatorji na rojstnodnevnih zabavah in dejavnostih v programih varstva okolja in ohranjanja narave ter informiranje v INFO-DUM-u.

Več na povezavi https://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-nove-prostovoljce-v-dum-u-2019/.

K sodelovanju so vabljeni prostovoljci ne glede na njihovo strokovno usmerjenost, status ali spol, pomembno je, da izpolnjujejo navedene pogoje v razpisu in da so pripravljeni nekaj svojega prostega časa nameniti počitniškemu prostemu času otrok.

Informacije, razpisi in prijavnice so objavljene na spletni strani www.zpm-mb.si.

 

 

Organizacija: Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova ulica 16, Maribor
Kontaktne osebe: Marina Škrubej (letovanja), Tadeja Dobaj (DUM)
Elektronski naslov: referatzpm@zpm-mb.si, tadeja@zpm-mb.si, info.dum@zpm-mb.si

 

Razpis za študentsko prakso na Veleposlaništvu RS v Haagu, 1.6. - 30.9. 2019

Datum objave: 25.03.2019 | Datum poteka: 30.09.2019

Veleposlaništvo RS v Haagu išče kandidata/ko za opravljanje študentske prakse na veleposlaništvu v Haagu.
Gre za razpis, ki je namenjen vsem študentom Pravne fakultete, ki imajo odobreno Eramsus+ štipendijo za čas opravljanja prakse.

Praksa bo potekala 4 mesece in sicer od 1.6.2019 do 30.9.2019.

Zainteresirani naj na elektronski naslov veleposlaništva posredujejo kratko motivacijsko pismo in CV v slovenščini.

Rok prijave je 10. april 2019, več informacij je navedenih v priponki z uradnim razpisom.
 

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020

Datum objave: 22.03.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

Vlada RS je 21. marca 2019 dala soglasje k Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru za študijsko leto 2019/20.

Razpis za vpis je objavljen na naslednji spletni povezavi: https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/razpis-za-vpis-201920.aspx.

Obenem bi vas radi povabili na prihajajoči INFORMATIVNI DAN ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ v akademske letu 2019/2020.
Na Pravni fakulteti bo potekal informativni dan za podiplomske študijske programe 23. 5. 2019 ob 15. uri za 2. stopnjo in ob 16. uri za 3. stopnjo, v Senatni sobi / 1. nadstropje, Mladinska ulica 9, Maribor.

NE SPREGLEJTE

Slovencem in državljanom držav članic EU je na voljo le en prijavni rok. V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te ponudijo kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

Zaključen prijavni rok pomeni, da je prijava preko spletne aplikacije eVŠ zaprta, da so študenti v primeru omejitve vpisa o tem obveščeni, da je bil v primeru omejitve vpisa izpeljan izbirni postopek ter da so študenti vpisani do roka, določenega s tem razpisom.
 


SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2019.

2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 8. julija 2019 do najkasneje 8. septembra 2019. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.


DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 8. septembra 2019.

2. prijava: V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko ta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 23. septembra 2019 do najkasneje 24. septembra 2019 do 12. ure.

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

OPOZORILA
 

1. PRIJAVA bo odprta:

a) za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2019.

b) za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU: od objave razpisnega besedila do najkasneje 8. septembra 2019.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 31. maj 2019 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in 8. september 2019 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

Po tem roku spremembe prijav in njihovo brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v prvem roku pošljejo največ tri prijave.

Fakultete morajo študente, sprejete v prvem roku, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar ne kasneje kot:

a) do 28. junija 2019 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce in

b) do 20. septembra 2019 za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU.

Prehod mladih na trg dela

Datum objave: 11.03.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Ste študent s posebnimi potrebami in ste mlajši od 29 let?

Namen projekta Prehod mladih je reševanje problematike prehoda  mladih s posebnimi potrebami na trg dela. S projektom želijo s pomočjo usposobljenih strokovnih delavcev opolnomočiti mlade s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.
 

Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo:

 • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
 • gluhoto in naglušnost,
 • govorno-jezikovne motnje,
 • gibalno oviranost,
 • dolgotrajno bolezen,
 • avtistične motnje ter
 • čustvene in

za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju. Prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, s katero jih lahko delodajalci neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom invalida.

Ključni cilji projekta Prehod mladih so:

 • pridobivanje kompetenc mladih s posebnimi potrebami in njihovo približevanje trgu dela,
 • spodbujanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami,
 • spodbujanje strokovnih delavcev v izobraževalnih institucijah in staršev oz. skrbnikov za čimprejšnjo aktivacijo mladih s posebnimi potrebami,
 • vzpostavljanje enotne zaposlitvene mreže za prehod iz šole na trg dela ter ozaveščanje in motiviranje delodajalcev za zaposlovanje mladih s posebnimi potrebami.

Če študirate na UM, se lahko obrnete za podporo na izvajalce, ki sodelujejo v projektu.

 

Več informacij o projektu najdete tukaj.

Odprte prijave za štipendijo Alpbach - rok prijave: 29.3.2019

Datum objave: 26.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

Alpbach Scholarship Programme – become part of Europe’s Festival of Ideas!

Every year, 700 students from about 90 nationalities participate as scholarship holders in the European Forum Alpbach. Join smart minds from around the world in a charming Alpine village, immersing yourself in an environment bursting with novel ideas, new ways of thinking and opportunities for making great contacts.

With the Alpbach scholarship programme, young people under 30 can attend this leading interdisciplinary conference and a variety of academic seminars. A basic scholarship covers the participation fee to all events at the European Forum Alpbach. Additional subsidies are available for accommodation and daily allowances.

You can apply via the European Forum Alpbach scholarship application platform until March 29, 2019 (11:59 noon CET). To get started, create an account or log in using your existing login data below:

Več na: https://www.alpbach.org/en/scholarships/

Pravo je ta pravo! Vpiši se na PRAV(N)O fakulteto Univerze v Mariboru

Datum objave: 15.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Vabljeni k ogledu kratkega predstavitvenega videa "Kaj smo počeli v študijskem letu 2017/2018".

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bo tudi v prihodnje v slovenskem in širšem prostoru proaktivna visokošolska institucija na področju posredovanja pravnih znanj ter združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela, ki oblikuje v družbi cenjene in iskane diplomante prava.

Imamo zmagovalni potisk in zmagovalce nagradne igre "NAJ POTISK PRAV(N)IH MAJIC"

Datum objave: 13.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Spoštovani študenti.

H glasovanju "NAJ POTISK PRAV(N)IH MAJIC" se je odzvalo kar 73 študentov ter oddalo kar 45 glasov predlogu št. 1., z 20 glasovi sledi predloga št. 2 in le 8 glasov je dobila predloga št. 3.

Vsem sodelujočim se za pomoč iskreno zahvaljujemo, 3 študente pa bomo nagradili s potiskano majico Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Nagrajenci bodo obveščeno po elektronski pošti. Čestitke zmagovalcem.

Študenti, ki bi radi nosili PRAVNO majico z novim potiskom, vljudno vabljeni k nakupu majice v našo Pravno bukvarno. S prodajo pričnemo v začetku meseca marca 2019.

 

 

Žrebanje nagrajencev: s pomočjo spletne strani random.org smo v generator vnesli število vseh sodelujočih (min. 1 in max. 73) ter trikrat stisnili gumb Generate. Tako smo prišli do treh (3) nagrajencev. Izžrebane so bile številke 5, 6 in 60. Pod vsako številko se skriva ime in priimek študenta.

 

Zakaj se prijaviti k študentskim projektom Po kreativni poti do znanja (PKP)?

Datum objave: 31.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Vez med podjetji in študenti ostaja tudi po končanih projektih, saj se marsikatero podjetje na podlagi dobre izkušnje s študenti odloči za podelitev kadrovske štipendije, opravljanje študijske prakse ali pripravo zaključnih del. Iz podatkov je razvidno, da veliko podjetij zaposli študente, ki so v sklopu projekta sodelovali z njimi, ali jih vključi v delo prek študentske napotnice, kar je dobro izhodišče za zaposlitev v prihodnje.

Študenti ne pozabite! Čedalje bolj so pomembni izkušnje, dodatna znanja in veščine, saj so potrebni za vstop na trg dela in pri ustvarjanju karierne poti.

Sveže ideje študentov dajejo nove rešitve za izzive in vprašanja, ki se pojavljajo v delovnem procesu in pri iskanju novih tržnih niš.

Vir: zloženka Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Informativa 2019

Datum objave: 28.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

V petek in soboto, 25. in 26. januarja 2019 smo bili del vseslovenskega sejma izobraževanja in poklicev - INFORMATIVA 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Gre za t.i. največji predinformativni dan za vse generacije.

Bodoče študente prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki nas niso uspeli obiskati v Ljubljani pa vljudno vabimo na INFORMATIVNE DNEVE 2019, ki bodo v petek in soboto, 15. in 16. februarja 2019. Za več informacij spremljajte našo spletno stran.

Ali ste vedeli, da smo z našimi študenti v letu 2018 izvedli 6 študentskih projektov?

Datum objave: 21.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2019

V letu 2018 je Pravna fakulteta v Mariboru skupaj s svojimi študenti izvedla šest (6) študentskih inovativnih projektov in sicer 3 projekte v okviru programa za Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju  - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 (t. i. PKP projekti) in 3 projekte v okviru programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 (t.i. ŠIPK projekti).

I. V okviru programa za Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 (t.i. PKP projekti) so bili izvedeni naslednji projekti:
 

1. Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja - ENERJUST

Sodelujoče podjetje: Elektro Maribor Energija plus, podjetje za trženje energije in storitev d.o.o.

Namen projekta je bil proučevanje specialne ureditve varstva potrošnikov in drugih končnih odjemalcev na dobavnem trgu z električno energijo, kot izhaja iz Energetskega zakona (EZ-1). Navedena analiza je po eni strani bila osredotočena na nadzorne in prekrškovne vidike, ki zadevajo poslovanje podjetij na elektroenergetskem trgu, po drugi strani pa je bila vpeljana praktična povezava z internimi kodeksi ravnanja, kodeksi ravnanja OECD in kodeksi, ki jih morajo pri poslovanju spoštovati podjetja v javni lasti. Potreba po tovrstni analizi se v poslovni praksi dobaviteljev električne energije pojavlja zlasti zaradi nejasnosti zakonodaje in širokih pooblastil, ki jih imajo posamezni nadzorni in prekrškovni organi, kar pogosto zmanjšuje pravno varnost v smislu nižje stopnje predvidljivosti inšpekcijskih in nadzornih odločitev.
 

2. Nivo varstva osebnih podatkov v podjetju pri prehodu na Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov - DATA-PROTECTION 4.0

Sodelujoče podjetje: CENTER ZA PRAVNO INFORMATIKO IN SVETOVANJE, posredništvo, raziskovanje, storitve in izobraževanje d.o.o. (CEPRIS d.o.o.)

V letu 2016 je začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju Uredba), ki predstavlja enoten sklop predpisov za celo EU in omogoča državljanom EU, da lahko bolje nadzorujejo uporabo svoji osebnih podatkov. Podjetja, ki upravljajo in obdelujejo podatke, morajo svoje poslovanje prilagoditi v takšni meri, da bo usklajeno z zahtevami Uredbe. Poglavitne spremembe uredbe zadevajo široko področje varstva OP, začenši s samo pravilnostjo pridobivanja OP, tehnikami, ki spodbujajo zasebnost, kot sta psevdonimizacija (ko so razpoznavna področja v bazi podatkov nadomeščena z enim ali več umetnimi identifikatorji) in šifriranje (ko so podatki šifrirani na način, ki ga lahko razberejo le pooblaščene stranke); odstranitev obvestil – odprava večino zahtev o obveščanju; ocena učinka - podjetja bodo morala izvajati oceno tveganja za pravice in svoboščine posameznikov; vprašanje vodenja evidenc. V projektu smo podrobno preučili ključne vplive Uredbe na organizacijski, podatkovni in varnostni vidik ter ključne spremembe v postopkih in procesih v sodelujočem podjetju. Posvetili smo se tudi vprašanju informirane privolitve posameznika in pravice do delne omejitve obdelave OP ter vprašanju izrecna privolitve za obdelavo OP, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na “domnevno privolitev”.
 

3. Obveznosti delodajalca pri napotovanju delavcev na delo v tujino – primer Taluma

Sodelujoče podjetje: TALUM Tovarna aluminija d.d. Kidričevo

Študenti so se v svojem delu osredotočili na proučevanje kompleksnega področja napotovanja delavcev v okviru opravljanja storitev na enotnem trgu EU, kompleksnost se kaže tako z vidika zagotavljanja poštene konkurence med ponudniki storitev (ki pogosto prihajajo iz držav z nižjimi stroški dela) in izvajalci storitev v državi, kjer se storitev izvaja, pa tudi z vidika varstva pravic napotenih delavcev. Direktiva 96/71/ES sicer določa jedro pravic delavcev, ki jim jih mora delodajalec zagotoviti v skladu s pravom države, kjer se storitev  izvaja, a se v zvezi z vsebino in izvajanjem te direktive zastavljajo številna vprašanja, o katerih je večkrat odločalo Sodišče EU. Zaradi tega in zaradi velikega števila zlorab  pri napotovanju delavcev je bila leta 2014 sprejeta Direktiva 2014/67/EU o izvrševanju Direktive 96/71/ES, ki naj bi to preprečila, tudi z vzpostavitvijo nadzornih mehanizmov in sodelovanja med pristojnimi organi držav članic. Slovenija je navedeno direktivo implementirala v svoj pravni red z Zakonom o čezmejnem  izvajanju storitev, ki se je začel uporabljati 1. januarja 2018.

 

II. V okviru programa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 za študijsko leto 2017/2018 (t.i. ŠIPK projekti) so bili izvedeni naslednji projekti:
 

1. Analiza pasti v distribuciji zavarovalnih produktov (varstvo zavarovalcev) - Pasti v zavarovalništvu

Sodelujoča organizacija: Inštitut za zavarovalništvo in pravo v Mariboru - IZOP

Distribucija zavarovalnih produktov (d.z.p.) na trgu je v gospodarsko razvitem svetu pomemben dejavnik in zavarovalništvo kot dejavnost preprosto brez dobro organizirane distribucije preko zavarovalnih zastopnikov in posrednikov ter drugih dejavnikov ni mogoče oziroma ne more funkcionirati. Z vidika etike je bistvenega značaja odgovornost zavarovalnega distributerja do zavarovalcev. Za posredovanje zavarovalnih produktov je brez dvoma bistvenega pomena visoka stopnja profesionalne integritete in posedovanje strokovnega znanja. V okviru projekta so študenti raziskali, kakšno je poznavanje pojmov, ki se vsakodnevno pojavljajo v d.z.p. pri zavarovalcih in kakšne so prednosti ter slabosti le teh. Prav tako so poskušali odgovoriti na vprašanje: Kako lahko poznavanje pojmov distribucije zavarovalnih produktov koristi posamezniku, ko se odloči za sklenitev posameznega zavarovalnega produkta. V sklopu tega so raziskali različne možnosti in pripravili priročnik pasti, ki se pojavljajo v distribuciji zavarovalnih produktov.
 

2. Pravna ureditev prekrškovne in prometne zakonodaje za učinkovito implementacijo sekcijskega merjenja hitrosti - ISMEH

Sodelujoča organizacija: Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa

Slovenija je v letu 2017 pilotno izvedla projekt sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestnem odseku Trojane med Vranskim in Blagovico, saj ta odsek velja za prometno izredno nevarnega. V manj kot letu dni so policisti na tem odseku ugotovili več kot 7000 kršitev, število nesreč na tem odseku pa se je prepolovilo na račun znižanja hitrosti med vozniki. Ukrep sekcijskega merjenja se je torej izkazal kot izredno učinkovit in kot ukrep, ki drastično povečuje varnost udeležencev v prometu. Žal pa se je v okviru izvedbe sekcijskega merjenja hitrosti pokazalo, da učinkovitost projekta pestijo predvsem pravne, žal pa tudi tehnične ovire.

Cilj projekta je bilo z več zornih kotov preučiti problematiko sekcijskega merjenja hitrosti in olajšati prekrškovnim organom sankcioniranje odgovornega kršitelja. S pravnega vidika so študenti proučili trenutno zakonodajo – predvsem ureditev Zakona o prekrških (ZP-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1). Študenti so proučili izbrane določbe navedenih zakonov, ki se nanašajo na sekcijsko merjenje hitrosti in poiskali (tudi s primerjavo s tujimi zakonodajami) potencialne pravne rešitve. Študenti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so proučili tehnično/informativno ureditev sekcijskega merjenja hitrosti, ki je povezano z vprašanjem varstva osebnih podatkov. Študenti Fakultete za varnostne vede so se lotili problematike prometne varnosti, kako resen problem je to v Sloveniji in znotraj lokalnega okolja (občina Ljubljana), kakšne so alternative sekcijskemu merjenju hitrosti in kakšni so pristopi sekcijskega merjenja hitrosti v tujini.
 

3. Model prilagajanja odvetniških storitev tehnološkemu napredku – E-odvetnik v industriji 4.0

Sodelujoča organizacija: Pravniško društvo v Mariboru

Svetovni splet predstavlja veliko, prepleteno omrežje informacijskih tehnologij in sistemov za računalniško obdelavo, ki skupaj gradijo prostor, do katerega lahko dostopajo vse globalno povezane računalniške enote. Te znotraj njega komunicirajo, hkrati pa med njimi nastajajo pravna razmerja sui generis. Pravo kot družben pojav je vselej odsev družbe in ker družbene spremembe zmeraj terjajo prilagoditve pravnih sistemov, tehnološki napredek tudi za pravnike predstavlja izziv kako te institute vpeljati v pravniški vsakdan in preko njih izboljšati ekonomičnost in kvaliteto dela. Prva faza prilagoditve prava novim tehnološkim izzivom je obsegala uporabo vsebinske tehnologije in širjenje obstoječih konceptov na nove tehnologije, predvsem izenačenje elektronske in pisne oblike dokumentov ter podpisov. Povsem nova pravna vprašanja pa prinaša t.i. industrija 4.0, ki zajema povezovanje proizvodnje s svetovnim spletom. Projekt je zajemal obravnavo konceptov prava v informacijski družbi, pri tem pa se je podrobneje osredotočal na nekatera aktualnejša vprašanja. Študenti so raziskali kakšen je vpliv novih komunikacijskih metod na vsakodnevno delo odvetnika in kakšne so prednosti ter slabosti le teh pri delovanju celotnega pravosodnega sistema. Poudarek je bil na uporabi informacijske tehnologije v družbeno korist - iskali smo odgovore na vprašanje, kako lahko informacijska tehnologija koristi posamezniku, ki potrebuje pravni nasvet.