Novice

PRAVKAR IZŠLO pri TAX-FIN-LEX d.o.o. – Knjiga: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E v avtorstvu dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 24.08.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Knjiga Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila (knjižna izdaja) avtorjev dr. Nine Plavšak in profesorja s PF UM dr. Renata Vrenčurja kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorja, ki sta priznana pravna strokovnjaka z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložita vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

Državni zbor je v juliju 2021 sprejel novelo ZZK-1E (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23. 7. 2021). Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih je uveljavila novela so:

  • dopolnitev pravil o vpisu vključene lastninske pravice za nove položaje »povezanih« nepremičnin, ki jih je uveljavila novela SPZ-B,
  • dopolnitev pravil o vpisu utesnitve v zemljiško knjigo za vpis prireditve in podreditve hipotek,
  • spremembe pravil o ureditvi varovalnih stvarnih pravic (predznamovane pravice in zaznambe, ki varujejo čas učinkovanja poznejših vpisov) in
  • nova možnost dopuščene revizije v zemljiškoknjižnih postopkih.

Avtorja pri vsakem institutu, ki se spreminja oziroma dopolnjuje z novelo ZZK-1E, sistematično razložita značilnosti tega instituta v povezavi s pravili matičnih zakonov (zlasti SPZ in ZPP), ki urejajo ta institut. Pravila o vpisu pravic in zaznamb (samostojne in vključene lastninske pravice ter izvedenih in varovalnih pravic) so prikazana tudi shematsko in na primerih izpisov iz zemljiške knjige. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil za vpis prireditve in podreditve hipotek.

Knjiga vključuje tudi besedilo Zakona o zemljiški knjigi z nazorno označenimi spremembami na podlagi novele ZZK-1E in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.


NAROČILO KNJIGE je mogoče >> TUKAJ <<.