Novice

Študijsko gradivo pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: izbrane teme: Zbirka vaj

Datum objave: 21.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšlo študijsko gradivo zbirka vaj pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: IT. Študijsko gradivo sta pripravili doc. dr. Jerneja Prostor in asist. Lina Burkelc Juras.

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je bilo pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu pri predmetu Gospodarsko statusno pravo: Izbrane teme na drugi stopnji bolonjskega študija prava. Cilj tega predmeta je pridobiti integrirano znanje o različnih področjih gospodarskega prava in prava družb, ki je zahtevano pri opravljanju državnega pravniškega izpita. Študenti so zato z vajami v tem gradivu napoteni, da najprej ponovijo teoretično znanje o določeni tematiki, v nadaljevanju pa je zajetih nekaj praktičnih primerov, z reševanjem katerih študenti preverijo, ali so predavano snov pravilno razumeli. Pri reševanju je treba uporabiti Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o sodnem registru (ZSReg), Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2), Zakon o prevzemih (ZPre-1), Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Zakon o zavodih (ZZ), Zakon o zadrugah (ZZad), in druge, ter sodno prakso. Zbirka vaj obsega izbrana vprašanja z naslednjih področij: splošnega dela prava družb, povezanih družb, prenehanja družb, sodnega registra, gospodarskega pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in statusnega preoblikovanja družb.