Novice

Novice 101 do 120 od 359

Izšla 2., spremenjena in dopolnjena izdaja knjige Stvarno pravo avtorjev dr. Mihe Juharta, dr. Matjaža Tratnika, dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 09.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Prenovljeno in dopolnjeno besedilo druge izdaje upošteva spremembe Stvarnopravnega zakonika in druge s stvarnim pravom povezane zakonodaje, zlasti Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o katastru nepremičnin, v njem pa je povzeta tudi novejša sodna praksa. Knjiga je nepogrešljiv pripomoček tako za pravnike v praksi kot za študente.  

Avtorji: dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, predstojnik Katedre za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, dr. Renato Vrenčur , predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Stvarno kazalo: Andrej Bitrakov, diplomant Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Stvarno pravo je del splošnega civilnega prava, ki v pravnih razmerjih med posamezniki ureja razmerje pripadnosti in oblasti na stvareh. Njegova funkcija je zagotavljanje posameznikove oblasti nad stvarjo, s tem pa je posamezniku omogočeno, da si prilašča tudi vse koristi, ki izvirajo od stvari. Bistvena vsebina stvarnega prava je lastninsko razmerje.

Delo poglobljeno obravnava sistem stvarnega prava ter sistematično, pregledno in v preprostem jeziku razlaga vsebino posameznih stvarnopravnih institutov. Predstavljeni so razvoj, pravni viri in temeljni pojmi stvarnega prava, posest, nepremičninske evidence, lastninska pravica, lastninska pravica več oseb, sosedsko pravo, zastavna pravica, druga stvarnopravna zavarovanja, služnost, stvarno breme in stavbna pravica.

Knjiga je obogatena s številnimi praktičnimi primeri. Zajema tudi posebne stvarnopravne ureditve, zlasti tiste, ki vplivajo na pravni režim nepremičnin (posebnosti v zvezi s kmetijskimi zemljišči, gozdovi, stavbnimi zemljišči ipd.) in javnopravne evidence (zemljiška knjiga in kataster).

Namenjena je uporabnikom v praksi, zlasti v pravosodju, odvetništvu in notariatu, pa tudi študentom prava.

Več info najdete na spletni strani GV ZALOŽBE>>> TUKAJ.

Rektorjeva nagrada v roke diplomantu Andreju Bitrakovu ob Rektorjevem dnevu 2023

Datum objave: 01.02.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Univerza v Mariboru podeljuje svojim študentom nagrade, katerih namen je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja študentov na področjih, s katerimi se promovira ime Univerze v Mariboru.

Rektorjevo nagrado za najboljše študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji na podlagi predlogov matičnih fakultet, je prejel diplomant Pravne fakultete Univerze v Mariboru ANDREJ BITRAKOV.

Del nagovora rektorja UM prof. dr. Zdravka Kačiča:
"Danes želim posebej izpostaviti nagrajenke in nagrajence ter se vam zahvaliti za ves vložen trud in delo, s katerim razvijate svojo osebnost, hkrati pa pomembno prispevate k razvoju in ugledu Univerze v Mariboru ter doprinašate k boljši družbi kot celoti. Ob prejetih nagradah in priznanjih vam iskreno čestitam. Podeljena nagrada naj bo vzpodbuda, v zavedanju, da se je za znanje potrebno potruditi. Zaslužena priznanja za vaš dragoceni prispevek naj vas navdihujejo na nadaljnji poti, vse nas pa spodbujajo, da se še naprej trudimo odgovorno in zavzeto opravljati vsakodnevno delo v dobrobit univerze. Ob osebni rasti »do krova in pravega kova«, kot bi dejal pesnik Tone Pavček, naj nikoli ne usahne naš notranji zagon za iskanje resnice, odgovorov in znanja."

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!

Najboljša študentka 2. stopnje študija 2021/2022 Mestne občine Ptuj je Živa Šuta

Datum objave: 27.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj in nagrad osnovnošolcem, športnikom osnovnih šol, učencem glasbenih šol, dijakom in študentom Mestne občine Ptuj je Komisija za podeljevanje priznanj in nagrad najboljšim študentom Mestne občine Ptuj na podlagi prejetih prijav in kriterijev pravilnika izbrala naj študente za študijsko leto 2021/2022 v MO Ptuj.

Naziv najboljša študentka 2. stopnje študija 2021/2022 je postala Živa Šuta. Živa Šuta je danes zaposlena kot asistentka na Centru za pravno izobraževanje in raziskovanje, na pilotnem projektu »ZELENA IN DIGITALNA PRAVNA TRANSFORMACIJA« na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je na sprejemu čestitala naj študentoma (poleg Žive Šute še najboljšemu študentu 1. stopnje študija 2021/2022 Gašparju Mariniču) za dosežene uspehe v času študija in se jima zahvalila za njun doprinos v družbi nasploh. Ob denarni nagradi v znesku 600 evrov sta najboljša študenta prejela še grb MO Ptuj na steklu in knjižno nagrado.

Iskrene čestitke!

Najboljši študent 2. stopnje študija 2021/2022

Nagrada najboljši študent 2. stopnje študija za študijsko leto 2021/22 v znesku 600,00 EUR se dodeli Živi Šuta.

Živa Šuta je magistrirala 17. 8. 2022 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Povprečno oceno študija je imela 9,73. Je magistrica prava in doktorska študentka, vsa leta študija je bila uvrščena med 5 % najboljših študentov v generaciji in prejela številne nagrade in priznanja (priznanje dekanice, dve Perlachovi priznanji, nagrada Mestne občine Ptuj za najboljšo študentko 1. stopnje študija in nagrado za Najboljšo študentko Univerze v Mariboru 2021/22).

Na magistrskem študiju je bila članica raznih komisij in organizacijskih odborov. Sodelovala je na PKP (Po kreativni poti do znanja) in ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) projektih ter dveh raziskovalnih projektih Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Zraven znanstvenih in strokovnih člankov je objavila tudi nekaj poljudnih prispevkov, predvsem o aktualnih temah, kot so človekova pravice v pandemiji, in poročil iz konferenc. Bila je gostja na Radiu Maribor, kjer je predstavila projekt Whistle in zaščito žvižgačev v EU in na podkastu Zorni kot debatirala o aktualnih izzivih na področju prava.

Poleg vključevanja v raziskovalne projekte, tekmovanja in prakse pri odvetniku, je vsa leta študija delovala kot tutorka. Organizirala je dogodke (Čajanka pravniških poklicev, Evropsko leto mladih). Udeležila se je okrogle mize z evropsko komisarko Eliso Ferreira in z njo debatirala o digitalizaciji v osnovnih in srednjih šolah.

V letu 2022 je sodelovala v poletni šoli ANTEREC v Bitoli v Makedoniji, kjer je izvedla lastno predavanje z naslovom Overview of EU Labour Migration Law. V objavo sta bila sprejeta tudi dva članka, in sicer znanstveni članek na temo novele Kazenskega zakonika v poljski reviji o kazenskem pravu in strokovni prispevek v zborniku Univerzitetne založbe UM na temo pravne zaščite žvižgačev kot medijskih virov.

Vir: https://www.ptuj.si/objava/725255

Ekipa PF UM med 48 najboljših ekip po pisnem delu tekmovanja European Law Moot Court Competition

Datum objave: 26.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa PF UM se je na uglednem mednarodnem tekmovanju iz prava EU: European Law Moot Court Competition uvrstila med 48 najboljših ekip po pisnem delu tekmovanja, v katerem so ocenjevali kvaliteto vlog na strani tožnika in toženca in se bo od 23. do 26. februarja 2023 s konkurenčnimi pravnimi fakultetami pomerila v regionalnem finalu v Bukarešti v Romuniji.

Ekipo, ki je delovala pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl in ob podpori koordinatorja tekmovanj, asist. Aljoša Polajžarja, sestavljajo: Asja Lešnik, Matej Makoter Rožmarin, Lejla Veladžić in Jakob Hauptman.

Uspešno v Bukarešti!

Tisoče obrazov revščine – konferenca Socialna država in revščina

Datum objave: 25.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

23. januarja je v organizaciji Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveze društev pravnikov Slovenije, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani potekala celodnevna konferenca z naslovom Socialne države in revščine, organizirana ob izidu enako naslovljene znanstvene monografije.

Tako kot ima revščina tisoče obrazov (lahko je stanovanjska, prehranska, zdravstvena, energetska, okoljevarstvena itd.), je za njeno odpravljanje tisoče možnih poti, z vsemi deležniki, od države (vseh treh vej oblasti), občin, pooblaščenih institucij, civilne družbe in posameznikov. Referati s konference (v prilogi program) oziroma prispevki iz monografije bi lahko bili dobra podlaga za oblikovanje različnih ukrepov razreševanja problema revščine in socialne izključenosti v Sloveniji, konkretni zaključki konference pa bodo objavljeni naknadno.

Predstavljeno monografijo so izdali Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. Sodelovalo je kar 37 avtoric in avtorjev, pripravili so 27 prispevkov (10 prispevkov je napisanih v soavtorstvu), avtorji pa so pravniki, sociologi in ekonomisti.

Strokovni sestanek projektne skupine Digi-Guard na Poljskem

Datum objave: 23.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V Wroclawu se je konec preteklega tedna odvil strokovni sestanek konzorcija 8 partnerskih ustanov, ki jih v okviru EU (Justice) projekta "Digi-Guard"koordinira Pravna fakulteta Univerza v Mariboru. Projekt naslavlja težave (čezmejnega) elektronskega vročanja, dokazovanja z elektronskimi dokazi ter izvajanja videokonferenc v civilnih in gospodarskih zadevah v EU. Partnerji projekta (poleg PF UM) so "Leibniz Universität Hannover", "Universiteit Maastricht", "Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet", "Universität Graz", "Uniwersytet Wroclawski", "Inštitut za primerjalno pravo pri pravni fakulteti v Ljubljani", Cepris d.o.o. Sestanka so se s strani Pravne fakultete udeležili prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš, prof. dr. Tjaša Ivanc, asist. Denis Baghrizabehi in Jasmina Klojčnik.

Več o projektu: https://www.pf.um.si/acj

Konferenca Sodobno stvarno pravo 2022 pod strokovnim vodstvom dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 19.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Konec lanskega leta je v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex in pod strokovnim vodstvom dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja potekala konferenca Sodobno stvarno pravo 2022. Na dogodku so predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami obravnavali zahtevnejša pravna vprašanja in kompleksnejše položaje, povezane s tremi instituti stvarnega prava: etažno lastnino, komasacijo ter služnostmi in stavbno pravico. Na spletnem naslovu najdete povzetek prispevkov, na portalu Tax-Fin-Lex pa je na voljo tudi strokovna publikacija Zbornik sodobno stvarno pravo 2022, kjer so vse obravnavane tematike podrobneje predstavljene.

 

Asistentka Katja Drnovšek je nova doktorica pravnih znanosti na PF UM

Datum objave: 16.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je v četrtek, 12. janurja 2023, promoviral osem novih doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Mariboru.

Nova doktorica znanosti s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je asistentka Katja DRNOVŠEK, ki je doktorirala pod mentorstvom red. prof. dr. Tomaža Keresteša z doktorsko disertacijo Dopustnost protipravno pridobljenih dokazov v pravdnem postopku.                      

Iskrene čestitke!

Obisk prof. dr. Davida Schultza iz Hamline University (Saint Paul, Minnesota)

Datum objave: 03.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Decembra je Pravno fakulteto UM obiskal ameriški prof. dr. David Schultz iz Hamline University (Saint Paul, Minnesota). Prof. dr. Schultz sodeluje v bilateralnem projektu „Pravni odnos med materjo in fetusom - primerjalni vidik Slovenije in Združenih držav Amerike“, katerega nosilka je prof. dr. Suzana Kraljić. Prof. dr. Schultz je opravil dve predavanji, in sicer na temo “An American Oddity: Gun Rights in the USA” ter “Reproductive Rights in America After Dobbs".

Okrogla miza ob 70-letnici Sodišča EU

Datum objave: 23.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek, 22. decembra 2022, je na Pravni fakulteti potekala okrogla miza ob 70-letnici Sodišča EU z naslovom Vloga Sodišča EU pri ohranitvi vladavine prava. Po uvodnem pozdravu dekanice so svoje poglede na to tematiko predstavili slovenski sodniki na Sodišču EU, dr. Marko Ilešič iz Sodišča ter dr. Maja Brkan in dr. Damjan Kukovec iz Splošnega sodišča EU, profesorica dr. Janja Hojnik in mag. Igor Strnad, sodnik na Višjem sodišču v Mariboru. Okroglo mizo je vodila dr. Petra Weingerl.


prof. dr. Matjaž Tratnik, Živa Šuta, dekanica PF UM prof. dr. Vesna Rijavec, doc. dr. Petra Weingerl, dr. Damjan Kukovec, dr. Maja Brkan, dr. Marko Ilešič, prof. dr. Janja Hojnik, mag. Igor Strnad

Doc. dr. Petra Weingerl na konferenci ob 10. obletnici revije European Journal of Consumer and Market Law (EuCML)

Datum objave: 22.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

15. in 16. decembra 2022 je potekala spletna konferenca ob 10. obletnici revije European Journal of Consumer and Market Law (EuCML) z naslovom "Enforcing EU Consumer and Market Law". Doc. dr. Petra Weingerl je na konferenci izvedla predavanje z naslovom The Jurisprudential Conflict on the Application of Consumer Law in Slovenia: Consumer Law as a Sword ar a Shield? v okviru predavanja je naslovila perečo tematiko v zvezi z izvrševanjem prava varstva potrošnikov in vprašanje, ali se to v določenih kontekstih uporablja kot "meč v rokah potrošnikov" ali "ščit ponudnikov blaga in storitev".

Izid monografije Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva

Datum objave: 21.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru študentskega projekta ŠIPK PUPRKO je pri Univerzitetni založbi izšla monografija z naslovom Pravna ureditev varstva potrošnikov: Učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva. Študenti so okviru projekta intenzivno preučevali preplet dveh ciljev: visoko raven varstva okolja in visoko raven varstva potrošnikov. Ta dva cilja sta si pogosto v nasprotju, prav ljudje v vlogi potrošnikov pa smo tisti, ki lahko s spremembo svojih navad bistveno prispevamo k hitrejšemu prehodu iz linearnega v krožno gospodarstvo. Skupaj s sodelovanjem partnerja iz negospodarstva, Zavoda PIP (delovna mentorica Sanja Antonijević), in osmih študentov iz štirih fakultet Univerze v Mariboru smo se v projektu in pričujoči monografiji osredotočili na različne dileme, ki se nanašajo na preplet teh dveh ciljev. Avtorji posameznih poglavij so Nika Bele (PF), Neja Gril in Tim Kolar (EPF), Leon Cimerman (FNM), Tina Horvat (FS), Teja Peče (PF), Maša Ocepek (PF) in Barbara Smogavc (PF).

Monografija je prosto dostopna na spletu >>> TUKAJ. Vabljeni k branju.

Izid monografije Krepitev medijske svobode v sodelovanju PF UM in Društva novinarjev Slovenije

Datum objave: 14.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi je v okviru študentskega projekta ŠIUM 2022, Krepitev medijske svobode, izšla monografija z 230 stranmi. Gre za sodelovanje Pravne fakultete Univerze v Mariboru z Društvom novinarjev Slovenije. Vodji projekta sta bila dr. Janja Hojnik in podpredsednik DNS Primož Cirman. Pri projektu so sodelovale študentke petih fakultet Univerze v Mariboru. Avtorice posameznih poglavij so Asja Lešnik, PF; Lara Pavli, FVV; Marina Hustić, PF; Tjaša Galič, PF; Maruša Lubej, FF (sociologija); Nina Planinšek, FERI (medijske komunikacije); Sara Vrečko EPF (markteing management) in Živa Šuta, PF.

Monografija je prosto dostopna na spletu >>> TUKAJ. Po novem letu bomo organizirali seminar s predstavitvijo knjige.

 

Obisk dekana Pravne fakultete Iustinianus Primus v Skopju

Datum objave: 09.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je obiskal dekan Pravne fakultete Iustinianus Primus v Skopju prof. dr. Sasho Georgievski. V znak dobrega prihodnjega sodelovanja predvsem na področju Mednarodnega javnega prava sta se srečala z dekanico Pravne fakultete UM prof. dr. Vesno Rijavec.

Priznanje Državnega sveta za trud pri oživitvi procesa ustanovitve pokrajin v roke izr. prof. dr. Borutu Holcmanu

Datum objave: 08.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Na predlog predsednika Državnega sveta Alojz Kovšca je Državni svet podelil priznanja Državnega sveta. Priznanja za njihove pomembne prispevke k oživitvi procesa ustanovitve pokrajin, ki ga je na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja od leta 2019 koordiniral Državni svet, so prejeli izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, izr. prof. dr. Samo Drobne, izr. prof. dr. Borut Holcman in izr. prof. dr. Gorazd Trpin.

 

Nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih v roke prof. dr. Suzani KRALJIĆ

Datum objave: 02.12.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Brdo pri Kranju je dne 2. 12. 2022 potekala Podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva ter priznanj za izvajanje rejniške dejavnosti v letu 2022. Na sprejemu je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti g. Luka Mesec podelil nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo na področju socialnega varstva v zadnjih petih letih, ki sta jo prejeli red. prof. dr. Suzana Kraljić in Alenka Križnik.

Tri nagrade za naše študente na tekmovanju MUNLawS

Datum objave: 28.11.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je  pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka med 11. in 13. novembrom 2022 udeležila tekmovanja MUNLawS, ki ga je organizirala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Tekmovalci Lana Simončič, Melissa Smovnik, Miodrag Popović in Zala Heric so se odlično odrezali in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili kar tri nagrade.

Posebej gre izpostaviti tekmovalko Lano Simončič, ki si je prislužila naziv Best Delegate v okviru Evropskega sveta (European Council). Tudi v okviru odbora INTERPOL sta blestela Melissa Smovnik, ki si je zaradi odličnega nastopa prislužila naziv Outstanding Delegate, ter Miodrag Popović, ki si je prislužil honourable mention. Tudi Zala Heric se je dobro izkazala in nastopila v enem od najzahtevnejših odborov, in sicer v Varnostnem svetu OZN (Security Council).

MUNLawS je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 1000 udeležencev iz 40 držav in 4 kontinentov.

Delegaciji čestitamo za uspehe na tekmovanju!

Gostili smo višjega sodnika gospoda Antona Panjana, predsednika Višjega sodišča v Ljubljani

Datum objave: 28.11.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek 24. novembra 2022 smo pri predmetu Civilno procesno pravo IT gostili višjega sodnika gospoda Antona Panjana, predsednika Višjega sodišča v Ljubljani.

Mnoga leta je s svojo pripravljenostjo pomagati v pomoč s svojim gostujočim predavanjem pri predmetu Civilno procesno pravo:IT in že vrsto leto študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru pripravlja za pravniški državni izpit s kvalitetnim predavanjem o izdelavi sodbe. Pri svojem predavanju je predstavil tudi vlogo Višjega sodišča v Ljubljani in poudaril pomen instančnega odločanja.

Za predavanje se mu iskreno zahvaljujemo.

Za uspešno izvedbo predavanja v živo pa se zahvaljujemo Univerzitetni knjižnici Maribor in ravnateljici mag. Dunji Legat, ki nam je omogočila prostor Glazerjeve dvorane.

Erasmus aktivnosti v mesecu novembru

Datum objave: 22.11.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Novembra so na PF UM potekale kar tri Erasmus+ Staff mobilnosti.

Najprej nas je obiskala gostujoča predavateljica Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Elif YÜCEL iz Beykent Univerze v Istanbulu. Gostujoča predavateljica je izvedla predavanja pri predmetu Transnacionalne pravne institucije in terminologija na temo: »International Procurement Initiative (IPI) and EU’ablity to act« in »Updated Enforcement Regulation for trade disputes«.

Sledil je obisk ge. Rushelle TROMP, koordinatorice mednarodnih razmerij na University of Aruba. Ga. Tromp se je srečala s prof. dr. Suzano Kraljić, s katero sta analizirali dosedanje izvajanje aktivnosti v sklopu Erasmus+ programa, v katerega so bili vključeni že tako študenti kakor profesorji obeh pravnih fakultet. Sodelovanje sta opredelili kot uspešno in izrazili željo po nadaljnjih krepitvah sodelovanja.

V času od 15. do 19. novembra 2022 pa so prof. dr. Suzana Kraljić, mag. Natalija Orešek in Bernarda Pevec obiskale partnersko institucijo University of Istanbul (UI). V sklopu Erasmus+ mobilnosti jih je prvi dan sprejel prof. dr. Faruk Kerem GIRAY, prodekan PF UI, s katerim so izmenjale izkušnje in dobre prakse glede študija študentov s posebnimi potrebami. Prodekanu so predstavile tudi Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije, ki ga izvaja PF UM. Po razgovoru jim je prodekan razkazal še svečane prostore rektorata.

Drugi dan se je prof. dr. Suzana Kraljić srečala s srečala z assis. Res. Feyzo Eren SAYAN, raziskovalko na področju civilnega prava, ter izvedla predavanje na temo »New challenges of parenthood«. Mag. Natalija Orešek je obiskala knjižnico PF UI, kjer je predstavila organiziranost visokošolskih knjižnic Univerze v Mariboru s posebnim poudarkom na knjižnici PF UM ter dostop do elektronskih in drugih virov na Univerzi v Mariboru. Ogledala si je tudi čitalniške prostore knjižnice PF UI ter knjižnico Ekonomske fakulteta UI. Bernardo Pevec pa so sprejeli v referatu za študentske zadeve ter ji razkazali arhitekturne prilagoditve za študente s posebnimi potrebami (npr. posebno dvigalo, klančine, stranišča,…). Seznanila se je tudi s posebnim magistrskim študijem, ki je namenjen zgolj študentom s posebnimi potrebami.

Tretji dan je bil namenjen ogledu celotnega kampusa in njegove infrastrukture (npr. novih predavalnic Fakultete za politične vede, športnih igrišč, menze, družabnih točk,…) in mednarodne pisarne. V slednji so se srečale z Öğr. Gör. Dr. Gamze UŞAR. Analizirali so dosedanje sodelovanje in pri tem ugotovili, da je potekalo pozitivno. V mednarodni pisarni so predstavile tudi Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije, ki ga izvaja PF UM. Predstavniki obeh strani so izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju.

V času svojega obiska so se sestale tudi s študentko Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo Jeleno POPOVIĆ, ki je trenutno na Erasmus študentski izmenjavi na PF UI. Jelena Popović je izredno pohvalila UI in njene aktivnosti in podporo, ki jo je deležna tako v sklopu študijskih obveznosti (predavanja je označila kot izredno kakovostna!) kakor tudi v prostem času, ko jim ESN organizira raznolike aktivnosti (npr. ogled muzejev, ogled Istanbula, potovanja po Turčiji).

 

Študent Admir Muratović o študiju v ZDA na Wayne State University (WSU) Law School v Detroitu

Datum objave: 10.11.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Admir Muratović je prvi LL.M. študent na Wayne State University (WSU) Law School v Detroitu, zvezna država Michigan, ki je bil sprejet na LL.M. program na podlagi bilateralnega sporazuma o akademskem sodelovanju med WSU in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru (PF UM). Omenjeni sporazum omogoča študentom, ki so zaključili vsaj en letnik magistrskega študija na PF UM, da z opravljenim LL.M. programom na WSU Law School pridobijo t.i. »dual degree«. Sporazum poleg tega ponuja nižji znesek šolnine od običajnega za študij v ZDA, ter še nekatere druge možnosti tako študentom kot tudi profesorjem z obeh akademskih institucij.

Detroit je največje mesto v zvezni državi Michigan. Revija Time ga je uvrstila na seznam “fifty World’s Greatest Places to explore” v letu 2022. Leži na meji s Kanado, na območju “Velikih jezer” (“Great Lakes”). Za Chicagom, ki je oddaljen vsega slabih pet ur vožnje, kar je kratka razdelje za ameriške razmere, velja za drugo največje mestno območje v regiji “Midwest”. Še bližje je mestu Cleveland v sosednji zvezni državi Ohio, kjer je nastanjena največja populacija skupnosti slovenskega porekla v ZDA (“Slovene Americans”) in na splošno izven Slovenije. 

Detroit je svetovni center avtomobilske industrije. Tu je sedež t.i. “Big Three”, treh velikih avtomobilskih proizvajalcev – Ford, General Motors, Chrysler. Zato tudi velja za prvo mesto v ZDA po stopnji izvoza, je dom “North American International Auto Show”, ki se odvija ravno te dni, kot tudi Velike nagrade Detroita v seriji IndyCar.

Mesto Detroit je dalo velik doprinos glasbi in nacionalnim ameriškim športom. Tu je doma svetovno znani reper Eminem, njegov biografski film pa je imenovan “8 mile” ravno zato, ker je Eminem odrasel na 8. milji. Štetje po paralelnih miljah, ki se začne v centru mesta in se nadaljuje bolj ko se odmikamo proti severu, je tipično ravno za Detroit. Poleg Eminema je največji del svojega življenja v Detroitu preživela tudi kraljica soula, Aretha Franklin.

Hokejska ekipa Detroit Red Wings je ena najuspešnejših v zgodovini lige NHL. Košarkarska ekipa Detroit Pistons je prav tako že osvajala NBA prstane. Obe ekipi je moč gledati v Little Ceasars Areni, le nekaj minut vožnje z avtom ali tramvajem od kampusa Wayne State University. V neposredni bližini se nahajata tudi Comerica Park in Ford Field, stadiona domače bejzbol ekipe (Tigers) in nekdanjih prvakov NFL lige v ameriškem nogometu (Lions). V Detroitu je večji del svojega življenja živel Joe Louis, eden najboljših boksarjev vseh časov. Ogromna pest v njegovo čast se nahaja v “downtownu” in v priloženih fotografijah.

Ob tem je med fotografijami tudi t.i. “RiverWalk”, eno najlepših mest v Detroitu, kjer lahko v bližini Ambassador Bridge-a, ki povezuje ZDA in Kanado, v sprehodu ob reki uživate v pogledu na kanadsko stran.   

A. Muratović


Njegovo prvo javljanje iz ZDA, kjer je bil kot prvi LL.M. študent na Wayne State University (WSU) Law School v Detroitu, zvezna država Michigan, sprejet na LL.M. program na podlagi bilateralnega sporazuma o akademskem sodelovanju med WSU in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru (PF UM), si lahko preberete na povezavi >>> TUKAJ.