red. prof. dr. Vesna Kranjc, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolska učiteljica
E-mail: vesna.kranjc@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 28
Prostor: 103/4
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za gospodarsko pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Gospodarsko pogodbeno pravo (P)
  • Avtonomni gospodarski posli (P)
  • Transportno pravo (P)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Vesna Kranjc je na takratni Višji pravni šoli v Mariboru diplomirala leta 1977, na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1980. Leta 1981 je opravila pravosodni izpit, sedanji pravniški državni izpit. Magistrski študij je končala na Pravni fakulteti v Ljubljani 1991. leta, leta 1996 pa doktorirala pod mentorstvom zaslužnega profesorja dr. Bojana Zabela, prav tako na Pravni fakulteti v Ljubljani, s temo Poslovni običaji kot formalni vir gospodarskega pogodbenega prava. Leta 2007 je bila na Univerzi v Mariboru izvoljena za redno profesorico za predmetno področje gospodarsko pravo in za predmet obligacijsko pravo.

Do leta 1991, ko se je zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru, je delala v pravosodju in gospodarstvu.

Poleg rednega izobraževanja se je izpopolnjevala doma in v tujini. Med drugim se je udeležila Joint Ventures Program v organizaciji American Bar Association v Krakovu, šole evropskega prava na European University Institute v Firencah, šole angleškega in evropskega prava na School of Law, Kingston University v Londonu.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predava predmete s področja obligacijskega in gospodarskega prava.

Njeno znanstveno raziskovalno in strokovno delo je usmerjeno zlasti na področje gospodarskega pogodbenega prava, splošnega obligacijskega prava in prava javnih naročil. S teh področij objavlja v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah ter sodeluje na znanstvenih in strokovnih konferencah. Med deli so samostojne  znanstvenih monografije (med njimi Poslovni običaji in gospodarske pogodbe, Gospodarsko pogodbeno pravo, Komentar Zakona o javnem naročanju, Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem in področju poštnih storitev, Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja, Komentar ZJN-3) in znanstvene monografije v soavtorstvu (med njimi Obligacijski zakonik s komentarjem).

Bila je članica strokovne komisije za pripravo Obligacijskega zakonika.

Je predstojnica Inštituta za gospodarsko, pogodbeno in korporacijsko pravo na Pravni fakulteti Maribor.

V okviru Inštituta za gospodarsko pravo pripravlja ekspertna in strokovna mnenja s področja gospodarskega pogodbenega prava, obligacijskega prava, prava javnih naročil in koncesijskih pogodb.

Deluje kot arbiter pri Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije in kot nacionalni presojevalec po kriterijih FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) v okviru slovenskega Združenja za svetovalni inženiring.

Je članica uredniškega odbora revij Podjetje in delo ter Lex localis.

Vrsto let je bila aktivna v pravniških združenjih.